reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/271/10 Rady Gminy Orla

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Orla.

§ 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

§ 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pożytku publicznego.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Orla w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego.

§ 6. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji nad projektem aktu, o którym mowa w § 5 podejmuje Wójt Gminy Orla w formie zarządzenia, określając w szczególności przedmiot, formę i termin konsultacji.

§ 7. Konsultacje są prowadzone przez właściwe merytorycznie stanowiska pracy Urzędu Gminy Orla, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Orla, o którym mowa w § 6.

§ 8. 1. Informację o przeprowadzaniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orla oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem konsultacji.

2. Informacja o przeprowadzaniu konsultacji powinna określać:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji albo datę spotkania konsultacyjnego,

c) formę przeprowadzenia konsultacji,

d) miejsce udostępnienia do wglądu projektu konsultowanego aktu prawa miejscowego,

e) formularz zgłaszania opinii,

f) adres, na który będą wpływały opinie w sprawie projektu uchwały.

3. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji, o której mowa w ust. 1 nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.

§ 9. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) zebrania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego;

2) na piśmie, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orla

§ 10. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy Orla.

§ 11. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie określonej w § 9 pkt 1, sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

§ 12. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pożytku publicznego działające na terenie gminy Orla, w przypadku konsultacji określonej w § 9 pkt 2 nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 13. Informację o wynikach konsultacji Wójt Gminy Orla przedkłada komisjom Rady Gminy Orla oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Klin


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/271/10
Rady Gminy Orla
z dnia 5 listopada 2010 r.

FORMULARZ KONSULTACJI. KONSULTACJE W SPRAWIE: .........................................................................................................................................................................................

Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji i siedziba)

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

Adres pocztowy

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany

Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie uchwały, który wymaga zmiany

Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Działalność statutowa wnioskodawcy w zakresie obejmującym akt prawa miejscowego

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama