reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 234/XLI/10 Rady Gminy Piątnica

z dnia 6 listopada 2010r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm.1) ) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873, z późn.zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy w formie uchwały w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

§ 2. W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Piątnica, zawane dalej "organizacjami"

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów uchwał Rady przygotowanych w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni;

3) sposób przeprowadzenia konsultacji;

4) komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. 1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy.

2. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej z zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot konsulatcji oraz ich wyniki.

3. O wyborze sposobu przeprowadzania konsultacji decyduje Wójt.

§ 6. 1. Infomację o poddaniu projektu uchwały Rady Gminy pod konsultacje oraz o sposobie i terminie ich przeprowadzania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Piątnica oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w Urzędzie Gminy Piątnica.

§ 7. 1. Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały na piśmie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

§ 8. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik. Informację zatwierdzoną przez Wójta, dołącza się do projektu uchwały w celu przedłożenia pod obrady Rady Gminy.

2. Informację o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w sposób określony w § 6 ust. 1 uchwały.

§ 9. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez wględu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1453, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106,poz. 675.

2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama