reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/428/10 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 11 października 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sokółka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz art. 5 ust.5 i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 36, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz.857, Nr 148 poz. 991), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sokółka realizując wobec swoich mieszkańców zadania w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) ponosi pełne koszty nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej, przez którą należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenie, zestaw celów i treści nauczania oraz umiejętności uwzględnione w programie wychowania przedszkolnego, które jest realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczeszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokółka, Dyrektorzy przedszkoli mogą organizować zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w ust. 1 uchwały, pod warunkiem pokrycia kosztów tych zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka biorącego udział w zajęciach.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) dzieci za korzystanie przez dzieci w czasie pobytu w przedszkolach ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych, dydaktycznych, rekreacyjnych oraz rozwijających aktywność indywidualną i społeczną dziecka w zakresie:

1) gier i zabaw dydaktycznych wspomagajacych rozwój umysłowy dziecka,

2) gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęć plastycznych i teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

4) gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

5) zabaw tematycznych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 2,50 zł.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola w wymiarze przekraczającym pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wychowania przedszkolnego zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej odpłatności:

1) w przypadku korzystania z przedszkola przez jedno dziecko - w wysokości 100 % stawki, o której mowa w ust. 2,

2) w przypadku korzystania z przedszkola przez drugie - w wysokości 40 % stawki, o której mowa w ust. 2,

3) w przypadku korzystania z przedszkola przez trzecie i kolejne dziecko - w wysokości 25 %, stawki, o której mowa w ust. 2,

4) w przypadku korzystania z oddziału żłobkowego przez jedno dziecko - w wysokości 13 %, aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów odrębnych,

5) w przypadku korzystania z oddziału żłobkowego przez drugie i kolejne dziecko - w wysokości 8 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów odrębnych.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 obniża się o 50 % dla dzieci niepełnosprawnych.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza w ciągu miesiąca do dwóch różnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokółka opłata, o której mowa w ust. 3 i 4 uiszczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w każdym z tych przedszkoli.

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sokółka świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2, określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 4. 1. Opłata wymieniona w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów żywienia lub zajęć dodatkowych ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.

2. Stawkę żywieniową ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 5. 1. Opłaty pobiera przedszkole.

2. Odpłatność naliczana jest za liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Zasady przyjmowania i zwrotu opłat ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/161/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sokółka (Dz. Urz.Woj.Podl. Nr 90 poz. 862) i Uchwała Nr XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sokółka.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od 1 listopada 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama