reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/318/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 11 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. W celu rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach w Gminie Dąbrowa Białostocka ustala się warunki i tryb postępowania w zakresie wspierania finansowego klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne Gminy Dąbrowa Białostocka.

3. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest realizowane na zasadach i trybie określonym w przedmiotowej uchwale poprzez:

1) przyznawanie dotacji celowych dla klubów sportowych

2) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień.

§ 2. 1. Ustala się następujące warunki ubiegania się o udzielenie dotacji na prowadzenie szkolenia sportowego przez podmioty wymienione w §1 ust. 1:

1) zrzeszanie zawodników uprawiajacych określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

2) uprawianie dyscypliny olimpijskiej lub nieolimpijskiej.

2. Ustala sie następujace warunki ubiegania sie o udzielenie dotacji na organizację imprez sportowych przez podmioty wymienione w §1 ust. 1:

1) organizowanie imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym,

2) organizowanie imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, jeżeli impreza ta przyczynia się do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportowej.

§ 3. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka.

§ 4. 1. Kluby sportowe, działające na obszarze Gminy Dąbrowa Białostocka, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową.

2. Dotacja o której mowa w §4 ust. 1 jest przyznawana w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w szczególności na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

§ 5. Dotacja, o której mowa w §4 ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i §3 przedmiotowej uchwały i może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 6. 1. Dla realizacji celu publicznego określonego w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i §3 przedmiotowej uchwały Gmina Dąbrowa Białostocka może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Dla realizacji celu publicznego określonego w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i §3 przedmiotowej uchwały Gmina Dąbrowa Białostocka może przyznawać i finansować stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

3. Tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, określi, w drodze uchwały, Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama