reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/152/10 Rady Gminy Boćki z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz.1458: z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, art. 14 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1)Tworzy się z dniem 1 października 2010 roku punkt przedszkolny w ramach realizacji projektu "Klub Przedszkolaka BOCIEK" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Centrum Kulturalno-Turystycznym Gminy Boćki, Pl. Armii Krajowej 5 oraz w Zespole Szkół w Boćkach, ul. Dubieńska 4.

2)Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w punkcie przedszkolnym rozpoczną się od dnia 01.10.2010r.

§ 2. Organizację punktu przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik do
Uchwały Nr XXVIII/ 152 /10
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 września 2010r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W BOĆKACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)Podstawa prawna działania Punktu Przedszkolnego:

• Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010r Nr 161, poz. 1080)

• Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1229 ze zm.)

2)Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Boćki z siedzibą w Boćkach ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

3)Działalność Punktu Przedszkolnego jest prowadzona w ramach projektu "Klub Przedszkolaka BOCIEK", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4)Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Boćkach.

5)Punkt Przedszkolny funkcjonuje pod nazwą "Klub Przedszkolaka BOCIEK"

6)Siedziba Punktu Przedszkolnego znajduje się: w Centrum Kulturalno-Turystycznym w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 5 oraz w Zespole Szkół w Boćkach ul. Dubieńska 4.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1)Punkt Przedszkolny realizują cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2)Wszelkie zadania i cele Punkt przedszkolny realizuje w oparciu o:

• Obszary edukacyjne podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

• Programy nauczania wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku i zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

3)Głównym celem Punktu Przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

4)Punk Przedszkolny obejmuje opieką dzieci zamieszkałe na terenie Gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej i miasta do 25 tyś. mieszkańców; w wieku od 3 do 5 lat i zapewnia im bezpieczne oraz optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.

5)Punkt Przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

6)Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza Punktu Przedszkolnego prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki.

7)Punkt Przedszkolny prowadzi szeroki zakres działań wychowawczo-dydaktycznych, dzięki którym skutecznie kształtują gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

8)Punkt Przedszkolny charakteryzuje się zindywidualizowanym podejściem do potrzeb i oczekiwań dzieci oraz ich rodziców.

9)Pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą opiera na wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka.

10)Punkt Przedszkolny pracuje zgodnie z zasadami:

• wzajemnej akceptacji

• życzliwości

• sprawiedliwości

• tolerancji

• odpowiedzialności

11)Do szczegółowych zadań Punktu Przedszkolnego należy:

• Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych.

• Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby wiedziały co dobre, a co złe.

• Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

• Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.

• Stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

• Wspomaganie rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności ruchowej wychowanków.

• Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym , przyrodniczym i technicznym.

• Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

• Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

• Zapewnienie wychowankom lepszych szans edukacyjnych.

Rozdział 3.
FUNKCJONOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1)Dzienny wymiar godzin pracy Punktu Przedszkolnego, w tym czas przeznaczony na realizację godzin Podstawy Programowej wynosi 10 godzin u 3-4-latków i 5 godzin u 5-latków.

2)Punkt Przedszkolny w Boćkach czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez organ prowadzący.

3)Przerwa w pracy Punktu Przedszkolnego:

• w soboty i niedziele, z wyjątkiem gdy w te dni organizowane są uroczystości przedszkolne , imprezy środowiskowe i integracyjne,

• we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy,

• podczas przerwy zimowej

4)Punkt Przedszkolny prowadzi dwa oddziały przedszkolne złożone z grup dziecięcych wiekowo od 3 do 5 lat.

5)Grupa przedszkolna liczy do 25 wychowanków.

6)Opiekę nad dziećmi sprawuje jeden nauczyciel. W swojej pracy nauczyciel może być wspierany przez stażystów, praktykantów, wolontariuszy i rodziców.

7)Podstawą zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie "Formularza zgłoszenia dziecka do uczęszczania w zajęciach Klubu Przedszkolaka BOCIEK" oraz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych potrzebami projektu i złożenie ich w podanym terminie.

8)W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje sytuacja finansowo-bytowa rodziców ze szczególnym uwzględnieniem: wysokości dochodu na jednego członka rodziny, wielodzietności oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozdział 4.
SPRAWOWANIE OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWO

1)Punkt Przedszkolny zapewnia bezpieczeństwo dziecku w trakcie jego pobytu na terenie placówki, jak i w trakcie zajęć poza terenem.

2)Sprzęt w pomieszczeniach Punktu Przedszkolnego jest bezpieczny i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.

3)Opiekę nad dziećmi podczas zajęć w Punkcie Przedszkolnym oraz zabaw poza jego terenem (np. plac zabaw) sprawuje jeden nauczyciel.

4)Zajęcia odbywają się na terenie Punktu Przedszkolnego, zajęcia planowane poza jego terenem realizowane są po uzgodnieniu z rodzicami.

5)W trakcie trwania wycieczki, spaceru nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

6)W sprawowaniu opieki nad wychowankiem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby mogące zapewnić im pełne bezpieczeństwo, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów).

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

1)Odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dzieci.

2)Zapewnienie dzieciom ochrony przed przemocą i poszanowanie godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

3)Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania.

4)Organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod.

5)Współpracowanie z nauczycielami z innych Punktów Przedszkolnych oraz ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.

6)Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego oraz rozwoju dziecka.

7)Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej Punktu Przedszkolnego zgodnie z przepisami i odpowiedzialnością za jej prowadzenie.

8)Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzenie dokumentacji diagnozy i obserwacji rozwoju dziecka.

9)Przeprowadzenie w roku szkolnym, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.

10)Realizowanie zadań na potrzeby projektu zgodnie z wytycznymi zespołu zarządzającego projektem.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1)Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu Przedszkolnego.

2)Jeśli dziecko z Punktu Przedszkolnego odbiera osoba niebędąca rodzicem lub opiekunem prawnym, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka.

3)Każdorazowe informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym, najpóźniej do końca dnia, w którym dziecko jest nieobecne

4)Niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

5)Rodzice i nauczyciel prowadzący Punkt Przedszkolny zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

Rozdział 7.
WYCHOWANKOWIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

1)Punkt Przedszkolny uznaje Konwencję Praw Dziecka.

2)Dziecko ma prawo do:

• Właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

• Odpoczynku, jeśli jest zmęczone.

• Akceptacji takim, jakim jest.

• Zapewnienia ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego bezpieczeństwa i dobra.

• Ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz podmiotowego traktowania.

• Korzystania z usług instytucji, zakładów i specjalistów uprawnionych w zakresie opieki nad dzieckiem.

• Rozwijania w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych.

• Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

3)Dziecko ma obowiązek:

• Przestrzegać obowiązujących norm i zasad postępowania w społeczności przedszkolnej.

• Dbać o zdrowie własne i innych.

• Szanować i akceptować siebie i innych.

Rozdział 8.
PRZYPADKI SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW

1)W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, trwającej 14 dni w danym roku szkolnym, dziecko zostaje skreślone z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego.

2)W miejsce skreślonego wychowanka wchodzi kolejne dziecko oczekujące na liście rezerwowej.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2)Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Punktu Przedszkolnego określają odrębne przepisy.

3)Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie dokonuje się na podstawie aneksu uzgodnionego z organem prowadzącym Punkt Przedszkolny.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama