reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 197/XXXIII/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 6 października 2010r.

w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235 poz.1618 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206 i Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Uzupełnia się sieć publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie o inne formy wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie:
2. Punktu Przedszkolnego w Jabłonce Kościelnej, z siedzibą w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej
3. Zespołu Przedszkolnego w Święcku Wielkim, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim
4. Zespołu Przedszkolnego w Gołaszach Puszczy, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gołaszach Puszczy
5. Zespołu Przedszkolnego w Kalinowie Czosnowie, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kalinowie Czosnowie.
§ 2. Ustala się organizację Punktu Przedszkolnego w Jabłonce Kościelnej, o którym mowa w § 1 ust. 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się organizację Zespołów Przedszkolnych, o których mowa w § 1 ust. 3-5 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2010r.
Przewodniczący Rady

Zygmunt Wojciech Wojno
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 197/XXXIII/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 października 2010 r.
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W JABŁOŃCE KOŚCIELNEJ
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Punkt przedszkolny działa na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).
2. Miejscem prowadzenia punktu jest budynek Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej, Jabłonka Kościelna 50.
3. Organem Prowadzącym punkt przedszkolny jest Gmina Wysokie Mazowieckie.
4. Nadzór merytoryczny nad punktem sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej.
5. Nadzór Pedagogiczny nad działalnością punktu sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
6. Punkt powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Dobry start to szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
§ 2. 1. Punkt prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowywanie w zakresie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego
2. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat;
2) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i mozliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym;
3) Indywidualny rozwój dziecka;
4) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
5) Doradzanie i wspieranie działań wychowawczych rodziców, w tym:
a) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i potencjału wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) Informowanie na bieżąco o postepach dziecka,
c) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym.
3. Do zadań punktu przedszkolnego należy:
1) Zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania zajęć;
2) Dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i mozliwości rozwojowych dzieci;
3) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), dzieci zapisanych do punktu.
4. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:
1) Comiesięczne spotkania z rodzicami,
2) Codzienny kontakt z nauczycielem,
3) Udział rodziców lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci w organizowanych wyjazdach, uroczystościach, zabawach.
Rozdział 3
DZIENNY WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ
§ 3. 1. Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 godzin dziennie zgodnie z ramowym planem dnia wg podstawy programowej, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
2. Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.
Rozdział 4
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA
§ 4. 1. Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Rekrutacja odbywać się będzie w miesiącu maju każdego roku. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane utworzą listę rezerwową.
3. O wynikach rekrutacji rodzice będą powiadamiani telefonicznie lub listownie.
4. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat.
5. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 24 osób.
6. Formularze karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego dostępne są w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej.
7. Przyjmowanie dzieci w czasie roku szkolnego odbywać się będzie w miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych punktu.
Rozdział 5
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
§ 5. 1. Dzieci uczęszczające do punktu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i ich rozwojem psychofizycznym,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności oraz wyrażania przeżyć i uczuć w różnych formach, akceptacji jego osoby,
5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.
2. Do obowiązków dziecka należy:
1) stosowanie się do zasad zachowania wobec innych dzieci określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
2) właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych osób dorosłych, spełnianie poleceń porządkowych.
3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków punktu gdy:
1) informacje podane w karcie zgłoszenia dziecka są niezgodne z prawdą,
2) zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych wychowanków, a także będzie naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania wychowawcze,
3) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna,
4) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.
Rozdział 6
SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
§ 6. 1. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajecia, który może korzystać z pomocy: osoby zatrudnionej na stanowisku opiekunki dziecięcej, rodziców lub pełnoletnich osób z tych rodzin upoważnionych przez rodziców.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym jego zadania na czas nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor Zespołu Szkół zlecił to zadanie.
Rozdział 7
WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ODBIERANIE DZIECI PRZEZ RODZICÓW
§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania dzieci do punktu i odbierania ich z punktu, bądź przez osoby dorosłe pisemnie przez nich wskazane i upoważnione.
2. Osoba odbierająca dziecko z punktu nie może być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu czy środków odurzających.
3. Dzieci należy przyprowadzać o godzinie 800, a odbierać o godzinie 1300.
4. Dziecko przyprowadzane do punktu musi być oddane nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
5. W drodze do punktu i w drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione.
Rozdział 8
WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
§ 8. 1. W punkcie mogą być prowadzone bezpłatne zajęcia z logopedą oraz z psychologiem.
2. Zajecia te mogą być prowadzone za zgodą lub w porozumieniu z rodzicami.
3. Na życzenie rodziców, za zgodą Dyrektora Zespołu mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.
Rozdział 9
TERMINY PRZERW W PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
§ 9. 1. Punkt funkcjonuje w dni robocze przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw wykazanych w kalendarzu roku szkolnego (święta, przerwy świąteczne, ferie zimowe, wakacje letnie).
Rozdział 10
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
§ 10. 1. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami prawa.
2. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w punkcie przedszkolnym należy:
1) Realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania.
2) Zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej.
3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz ustalenia metod wychowawczych w dalszej pracy.
4) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, uroczystości, zajęć otwartych, wystaw wykonywanych przez dzieci prac.
5) Przeprowadzanie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.
6) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki nad dziećmi podczas pobytu w punkcie i poza jego terenem, np.: w czasie wycieczek i spacerów.
8) Współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno - pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 197/XXXIII/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 października 2010 r.
ORGANIZACJA ZESPOŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ŚWIĘCKU WIELIKM, GOŁASZACH PYSZCZY, KALINOWIE CZOSNOWIE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Zespoły przedszkolne działają na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).
2. Miejscem prowadzenia zespołów są budynki Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim, Szkoły Podstawowej w Gołaszach Puszczy, Szkoły Podstawowej w Kalinowie Czosnowie.
3. Organem Prowadzącym zespoły przedszkolne jest Gmina Wysokie Mazowieckie.
4. Nadzór merytoryczny nad zespołami sprawują Dyrektorzy Szkół wymienionych w ust. 2.
5. Nadzór Pedagogiczny nad działalnością zespołów sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
6. Zespoły przedszkolne powstały w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Dobry start to szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO
§ 2. 1. Zespół przedszkolny prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowywanie w zakresie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego
2. Celem Zespołu przedszkolnego jest:
1) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat;
2) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i mozliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym;
3) Indywidualny rozwój dziecka;
4) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
5) Doradzanie i wspieranie działań wychowawczych rodziców, w tym:
a) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i potencjału wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) Informowanie na bieżąco o postepach dziecka,
c) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym.
3. Do zadań zespołu przedszkolnego należy:
1) Zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania zajęć;
2) Dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i mozliwości rozwojowych dzieci;
3) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), dzieci zapisanych do punktu.
4. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:
1) Comiesięczne spotkania z rodzicami,
2) Codzienny kontakt z nauczycielem,
3) Udział rodziców lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, podczas organizowanych wyjazdach, uroczystościach, zabawach.
Rozdział 3
DZIENNY WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ
§ 3. 1. Zajęcia odbywają się w wymiarze 4 godzin dziennie zgodnie z ramowym planem dnia wg podstawy programowej, przez 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 12.00.
2. Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.
Rozdział 4
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA
§ 4. 1. Rekrutację do zespołu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Rekrutacja odbywać się będzie w miesiącu maju każdego roku. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane utworzą listę rezerwową.
3. O wynikach rekrutacji rodzice będą powiadamiani telefonicznie lub listownie.
4. Do zespołu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat.
5. Liczba dzieci w grupie wynosi od 7 do 14 osób.
6. Formularze karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do zespołu przedszkolnego dostępne są w siedzibach zespołów.
7. Przyjmowanie dzieci w czasie roku szkolnego odbywać się będzie w miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych zespołów.
Rozdział 5
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
§ 5. 1. Dzieci uczęszczające do zespołu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i ich rozwojem psychofizycznym,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności oraz wyrażania przeżyć i uczuć w różnych formach, akceptacji jego osoby,
5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.
2. Do obowiązków dziecka należy:
1) stosowanie się do zasad zachowania wobec innych dzieci określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
2) właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych osób dorosłych, spełnianie poleceń porządkowych.
3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków zespołu gdy:
1) informacje podane w karcie zgłoszenia dziecka są niezgodne z prawdą,
2) zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych wychowanków, a także będzie naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania wychowawcze,
3) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna,
4) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.
Rozdział 6
SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
§ 6. 1. W czasie przebywania dzieci w zespole przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajecia, który może korzystać z pomocy: osoby zatrudnionej na stanowisku opiekunki dziecięcej, rodziców lub pełnoletnich osób z tych rodzin upoważnionych przez rodziców.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w zespole przedszkolnym jego zadania na czas nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor Szkoły, w której mieści zię zespół przedszkolny, zlecił to zadanie.
Rozdział 7
WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ODBIERANIE DZIECI PRZEZ RODZICÓW
§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania dzieci do zespołu i odbierania ich, bądź przez osoby dorosłe pisemnie przez nich wskazane i upoważnione.
2. Osoba odbierająca dziecko z zespołu nie może być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu czy środków odurzających.
3. Dzieci należy przyprowadzać o godzinie 800, a odbierać o godzinie 1200.
4. Dziecko przyprowadzane do zespołu musi być oddane nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
5. W drodze do zespołu i w drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione
Rozdział 8
WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
§ 8. 1. W zespole mogą być prowadzone bezpłatne zajęcia z logopedą oraz z psychologiem.
2. Zajecia te mogą być prowadzone za zgodą lub w porozumieniu z rodzicami.
3. Na życzenie rodziców, za zgodą Dyrektora Szkoły mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.
Rozdział 9
TERMINY PRZERW W PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO
§ 9. 1. Zespół funkcjonuje w dni robocze przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw wykazanych w kalendarzu roku szkolnego (święta, przerwy świąteczne, ferie zimowe, wakacje letnie).
Rozdział 10
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
§ 10. 1. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami prawa.
2. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w zespole przedszkolnym należy:
1) Realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania.
2) Zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej.
3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz ustalenia metod wychowawczych w dalszej pracy.
4) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, uroczystości, zajęć otwartych, wystaw wykonywanych przez dzieci prac.
5) Przeprowadzanie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.
6) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki nad dziećmi podczas pobytu w zespole i poza jego terenem, np.: w czasie wycieczek i spacerów.
8) Współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno - pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama