reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/296/10 Rady Gminy Łomża

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278), Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łomża, które stanowią załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Łada


Załącznik do Uchwały Nr XLI/296/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 25 października 2010 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŁOMŻA

I. Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łomża powinien:

1)prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2)posiadać zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie się ubiega;

3)dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług zapewniającą:

a) miejsce do parkowania, garażowania i serwisowania pojazdów,

b) możliwość mycia pojazdów i pojemników na odpady oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym, lub w przypadku niemożności spełnienia tego obowiązku przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy,

c) miejsce do magazynowania pojemników na odpady;

4)posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji środków technicznych w miejscach do tego przeznaczonych, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie bazy transportowej;

5)posiadać tabor samochodowy przeznaczony do odbioru odpadów komunalnych, który:

- spełnia warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami),

- jest oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym,

- posiada konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wysypywanie się, wylewanie bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),

- jest wyposażony w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac,

- zapewnia odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług;

6)posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża;

7)zapewnić organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

§ 2. 1) Przedsiębiorca ubiegający się o ww. zezwolenie powinien udokumentować gotowość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania bądź odzysku odpadów.

2)Miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Łomża powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Łomża, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego.

II. Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łomża powinien spełniać poniższe wymagania:

1)prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2)posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.2005, Nr 193, poz. 1617);

3)dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną zapewniającą parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;

4)posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych i spełnienie wymagań określonych niniejszym zarządzeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności.

III. Postanowienia końcowe.

§ 1. 1) Przedsiębiorca, który nie spełnia powyższych wymagań nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łomża.

2)Powyższe wymagania nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama