reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/184/10 Rady Gminy Sidra

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) uchwala się, co nastepuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy z zadań zleconych w następujący sposób :

1) Zwiększyć plan dochodów w Dziale751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 23 271 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie o kwotę 23 271 zł w tym :

a) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 420 zł ;

b) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 524 zł ;

c) § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 74 zł ;

d) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 469 zł ;

e) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 010 zł ;

f) § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę2 124 zł ;

g) § 4410 podróże słuzbowe krajowe o kwotę 650 zł ;

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków własnych budżetu gminy w następujący sposób :

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58 736 zł w tym :

a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województwa pozyskane z innych źródeł o kwotę 57 836 zł ;

b) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 900 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 58 736 zł w tym :

a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 57 836 zł ;

b) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 900 zł ;

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków własnych budżetu gminy w następujący sposób:

1) Zmniejszyć plan wydatków bużetowych w Dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 136 227 zł :

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 136 227 zł w tym :

a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 22 100 zł w tym :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł ;

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zl ;

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zl ;

b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 63 127 zł w tym :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 127 zł ;

- § 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł ;

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000 zł ;

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 000 zł ;

- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 6 000 zł ;

c) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kowotę 9 000 zł w tym :

- § 3030 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 000 zł ;

- § 4260 zakup energii o kwotę 2 000 zł ;

- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł ;

d) Dział Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł ;

e) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł ;

f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg o kwotę 12 000 zl w tym :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł

- § 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : 9 786 243 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : 10 995 457 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 209 214 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .

§ 5. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 6. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizaowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 .


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady


Stanisław Bułach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 15 października 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia

Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/

Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2009 roku/

Środki wynikające z planów na rok 2010 ogółem w


Źródła finansowania

Środki własne

Środki EFRR

ŚrodkiAgencji Nier.Rol. w Suwałkach

Środki z budżetu państwaOgółem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra
w tym :

2007/2010

3 616 528

3 220 918

395 610

164 867

230 743

0

0

395 610

-droga powiatowa Nr 124B Nowy Dwór-Kudrawka- Siderka- Sidra - Makowlany(odcinek wsi Sidra)

2007/2009

2 566 885

2 566 885

0

0

0

0

0

0

-droga gminna Nr 103601B Sidra- Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka )

2007/2010

342 630

338 951

3 679

3 679

0

0

0

3 679

-droga gminna Nr 103603B Wólka-Jałówka- (ulica wsi Jałówka )

2007/2010

301 362

297 683

3 679

3 679

0

0

0

3 679

-droga gminna Nr 103604 BChwaszczewo -granica gminy

2007/2010

405 651

17 399

388 252

157 509

230 743

388 252

2.

Budowa wodociągu "Makowlany" we wsiach: kol.Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze

2007/2011

699 147

54 105

569 925

225 848

344 077

0

0

569 925

3.

Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze

2007/2012

1 091 920

28 547

25 000

25 000

0

0

0

25 000

4.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze

2007/2011

982 041

36 200

181 879

95 940

85 939

0

0

181 879

5.

Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej w Sidrze

2009/2010

265 980

10 980

255 000

255 000

0

0

0

255 000

6.

Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej w Sidrze

2010

85 000

0

85 000

85 000

0

0

0

85 000

7.

Opracowanie dokumentacji na budowę boiska " Orlik "w Sidrze

2010

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

5 000

8.

Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla mieszkaniowego Makowlany do wsi Sidra

2009/2010

789 968

49 027

740 941

0

0

740 941

0

740 941

9.

Remont mostu we wsi Siderka

2009/2010

54 000

0

54 000

54 000

0

0

0

54 000

10.

Przebudowa drogi gminnej ul. wsiSiderka

2009/2010

216 489

9 000

207 489

110 245

0

0

97 244

207 489

11.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówna , Podsutki,Sidra , Bierniki , Makowlany

2010 / 2012

1 943 453

0

80 000

44 180

35 820

0

0

80 000

12.

Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej , kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa , ul Zielona i ul. Krótka

2010

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

20 000

13.

Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi gminnej do wsi Pohorany

2010

6 000

0

6 000

6 000

0

0

0

6 000

14.

Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze .

2010

80 000

0

80 000

20 000

60 000

0

0

80 000

15.

Remont szkoły Podstawowej w Jacowlanach

2010

46 000

46 000

46 000

0

0

0

46 000

16.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miejscowościSidra

2010/2011

155 337

0

5 000

5 000

0

0

0

5 000

17.

Opracowanie dokumentacji na montaż wagi oraz wykonanie pizometrów wraz z dokumentacją geologicznąna wysypisku śmieci w Sidrze

2010

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

20 000

18.

Przebudowę drogi gminnej ul. wsi Makowlany

2010/2011

866 000

0

12 000

12 000

0

0

0

12 000

19.

Budowa przystanku autobusowego na terenie sołectwa Chwaszczewo

2010

4 100

0

4 100

4 100

0

0

0

4 100

Ogółem

X

10 946 963

3 408 777

2 792 944

1 198 180

756 579

740 941

97 244

2 792 944

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bulach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/184/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 15 października 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizującazadanie

Okres realizacji

Łączne nakłady inwestycyjne

Wysokość wydatków w roku budżetowym

Wysokość wydatków w roku 2011

Wysokość wydatków w roku 2012

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Budowa wodociągu "Makowlany" we wsiach: kol.Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze,

Urząd Gminy Sidra

2007-2011

699 147

569 925

75 117

0

2.

Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze

Urząd Gminy Sidra

2007-2012

1 091 920

25 000

150 000

888 373

3.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze

Szkoła Podstawowa w Sidrze

2007-2011

982 041

181 879

763 962

0

4.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówna , Podsutki,Sidra , Bierniki , Makowlany

Urząd Gminy Sidra

2010-2012

1 943 453

80 000

488 000

1 375 453

5.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sidrze

Urząd Gminy Sidra

2010-2011

155 337

5 000

150 337

0

6.

Przebudowa drogi gminnej ul. wsi Makowlany

Urząd Gminy Sidra

2010-2011

866 000

12 000

854 000

0

Razem

5 737 898

873 804

2 481 416

2 263 826

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bulach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/184/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 15 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukruralnych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/184/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 15 października 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2010 r.

- Do § 1 Zwiększenia planu dochodów i wydatków z zadań zleconych dokonano na podstawie pisma KBW Delegatury w Suwałkach nr DSW-790-6/10 z dnia 12 października 2010r zwiększjącego dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta gminy w dniu 21 listopada 2010 r Plan wydatków na I turę głosowania wynosi 13 735 zł zaś na II turę w dniu 5 grudnia 2010 roku 9 536 zł ; Ogółem w budżecie po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę 23 271 zł ; Do § 2 Zwiększenie planu dochodów i wydatków włanych budżetu powodują następujące okoliczności : -pismoWojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-282/2010 z dnia 04 października 2010r zwiększającego dotację o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej . - w wyniku zwiększenia dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu RPOWP na lata 2007-2013 Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na inwestycję gminy "termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze " wprowadzono zwiększenie § dofinansowania o kwotę 57 836 zł ; Do § 3 W planie wydatków własnych dokonano przesunięć na kwotę 136 227 zł , zmniejszono wydatki paragrafu 6059 wydatki inwestycyjne z termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zwiększono zaś w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 22 100 zł , w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 63 127 zł , w Dziale 574 na utrzymanie OSP o kwotę 9 000 zł , na wydatki inwestycyjne niekwalifikowane o kwotę 30 000 zł , w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na oświetlenie uliczne o kwotę 12 000 zł ; Do § 5,6,7 W związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach inwestycyjnych zmieniono załączniki inwestycyjne .

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bulach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama