reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001r., Nr 142 poz .1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. ,Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 po. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 157 poz 1241 i art. 211, art.212, art. 217, art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U Nr 157 poz. 1240 i z 2010r Nr 28, poz 146) Rada Gminy uchwala co naastępuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 i3a do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia 2010- załącznik Nr 3 i 3a jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia 2010- załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia 2010- załącznik Nr 5 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/258/10 z dnia 30 czerwca 2010- załącznik Nr 6 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 7. Wprowadza się załącznik Nr 7 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.480.822 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.880.074zł,

- majątkowe w wysokości 1.600.748zł,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.847.014 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.875.706 zł,

- majątkowe w wysokości 9.971.308 zł,

3. Plan przychodów budżetowych w wysokości-6.750.222 zł

4. Plan rozchodów budżetowych w wysokości - 384.030zł

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wyysokości 6.366.192zł, oraz przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 384.030zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.865.623 zł,

2. zaciągniętyuch pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 3.023.922 zł

3. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 860.677 zł.

§ 10. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 1.500.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżet w kwocie - 2.865.623 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 384.030 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.209.426 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 10 Uchwały

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

3. do dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków majątkowych oraz na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 350.000 zł,

5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 350.000 zł,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Danuta Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 października 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 października 2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 października 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2011 r.

2012 r.

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innychźródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

O10

O1010

Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach - II etap (2009-2011)

8363271

5445656

370607

2865623

2209426

2917615

Urząd Gminy

2.

O10

O1010

Modernizacja hydroforni w Baciutach(2009-2012)

2119818

2065

2065

2117753

Urząd Gminy

3.

630

63001

Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

1053890

240

240

0

0

0

1023760

Urząd Gminy

4.

754

75412

Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP

1113320

7320

7320

403000

703000

Urząd Gminy

5.

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej w Pomigaczach

1271000

25200

25200

0

0

0

171449

1074351

Urząd Gminy

6.

926

92601

Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym: moje boisko "Orlik2012")

4713146

1754456

921456

333000

500000

2958690

Urząd Gminy

Ogółem

7234937

1326888

2865623

333000

2709426

4515824

6853794

Urząd Gminy


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 października 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innychźródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

O10

O1010

Modernizacja hydroforni w Baciutach

2119818

2065

2065

Urząd Gminy

2

O10

O1010

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy

50000

50000

50000

Urząd Gminy

3

O10

O1010

Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach- II etap

8363271

5445656

370607

2865623

2209426

Urząd Gminy

4

10

O1010

Zbiornik małej retencji

427910

40000

40000

Urząd Gminy

5

600

60016

Budwa wiat przystankowych

20000

20000

20000

Urząd Gminy

6

600

60016

Przebudowa drogi Trypucie-BaciutyI I etap

1306241

1306241

684444

621797

Urząd Gminy

7

630

63001

Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

1053890

240

240

Urząd Gminy

8

750

75023

Budwa serwerowni w budynku Urzędu Gminy

25000

25000

25000

Urząd Gminy

9

754

75412

Wymiana drzwi garażowych w OSP Turośń Kościelna, Chodory, Iwanówka

21374

21374

10000

11374

Urząd Gminy

10

754

75412

Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP

1113320

7320

7320

Urząd Gminy

11

854

85495

Place zabaw przy Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej i Tołczach

20000

20000

3000

17000

Urząd Gminy

12

900

90015

Budowa oświetlenia na terenie gminy

50000

50000

50000

Urząd Gminy

13

921

92109

Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojść, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika i zakup wyposażenia

986469

797502

282041

515461

Urząd Gminy

14

921

92109

Budowa świetlicy w Barszczówce- projekt

19800

19800

19800

Urząd Gminy

15

921

92109

Budowa świetlicy w Pomigaczach

1271000

25200

25200

Urząd Gminy

16

926

92601

Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym boisko "Orlik ")

4713146

1754456

921456

333000

500000

Urząd Gminy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 października 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Program inwestycyjnyinazwa zadania

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

Wysokość wydatkóww2010r

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Okres realizacji

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z budżetu państwa

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach - II etapPROW

O10O1010

2009- 2011

8363271

5445656

370607

2865623

2209426

Urząd Gminy

2

Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej PROW

63063001

2009-2012

1053890

240

Urząd Gminy

3

Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP

75475412

2010-2012

1113320

7320

Urząd Gminy

4

Place zabaw przy szkole Podstawowej w Turośni Dolnej i TołczachPOKL

85485495

2010

20000

20000

3000

17000

Urząd Gminy

5

Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojść, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika i zakup wyposażenia -PROW

92192109

2009-2010

986469

797502

282041

515461

Urząd Gminy

6

Budowa świetlicy wiejskiej w Pomigaczach

92192109

2010-2012

1271000

25200

25200

Urząd Gminy

7

Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym boisko "Orlik") PROW

92692601

2010

8053213

1754456

921456

333000

500000

Urząd Gminy

Ogółem

20861163

8050374

1599304

2865623

336000

3241887


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 października 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2009 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

6750222

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

2865623

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

3023922

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

860677

Rozchody ogółem:

384030

1.

Spłaty kredytów

§ 992

32030

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

352000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 października 2010 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

312496

192108

2

Powiat Białostocki

75000

3

Samorząd Województwa

458

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

7500

5

Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej

65000

Razem

395454

257108

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.

198541

2

Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c.

121044

3

Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku

48918

Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej

77046

4

Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej

6000

196708


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 października 2010 r.

Uzasadnienie

Dochody:

- w dziale 010 rozdział 01095 zwiększa się dotację celową o kwotę 51.403zł na zadania zlecone na podstawie pisma PUW Nr FB.II.AK.3011-297/2010 i przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- w dziale 751 rozdział 75109 zwiększa siię o kwotę 23.858zł o dotację celową na zadania zlecone i przeznacza się na wybory do rad gmin i wójtów na podstawie pisma DBŁ.3101-2-7-57/10;

w dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się wpływy w kwocie 10.000zł z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne wymiana drzwi garażowych w OSP Turośń Kościelna i Chodory

w dziale 756 rozdział 75616 zwiększa się dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe o kwotę 124.773zł;

- wdziale 756 rozdział 75618 zwiększa się dochody o kwotę 10.495zł wynikającą z wysokości wykonania wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na działania z narkomanią kwotę 500zł i przeciwalkoholizmowi kwotę 9.995zł.

- w dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 18.000zł.dochody i wydatki pochodzące z opłat rodziców i GOPS i przeznacza się na dożywianie dzieci- wsad do kotła.

- w dziale 80195 zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 330zł. na podstawie pisma PUW FB.II.BB.3011-203/2010 i przeznacza się na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na nauczycieli mianowanych.

- w dziale 852 rozdział 85216 zwiększa się dotację celową na zadania własne na podstawie pisma PUW Nr FB.II.MC.3011-277/2010 o kwotę 1.481zł i przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- w dziale 852 rozdział 85295 zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 2.000zł na podstawie pisma FB.II.MC.3011-275/2010 i przeznacza się na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi i huraganu.

- w dziale 852 rozdział 85295 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 13.456zł na podstawie pisma FB.II.MC.3011-286/2010 i przeznacza się na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

- w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 85.191zł. na realizację projektu pod nazwą "Kobieta +"z środków Unii Europejskiej w kwocie 83.122zł i środków Budżetu Państwa w kwocie 2.069zł.

- w dziale 854 rozdział 85415 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 40.864zł na podstawie pisma PUW NrFB.II.MC.3011-293/2010 i przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 921 rozdział 92109 z uwagi na przedłużający się termin realizacji w Urzędzie Marszałkowskimo kwotę 384.049,00 wynikającą z rozliczenia wniosku II transza na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej", przekształcając jednocześnie zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie w kwocie 314.496zł w pożyczkę długoterminową (spłata nastąpi w 2011r.) oraz pokrycie kwoty 69.553zł. zwiększonymi dochodami z Urzędów Skarbowych.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 500.000zł. z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadania "Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012", zwiększając jednocześnie plan przychodów z uwagi iż planowana do zaciągnięcia pożyczka krótkoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tego zadania zostanie spłacona w 2011r. z uwagi na przedłużający się czas realizacji zadania.

Wydatki:

Dokonuje się zwiększenia wydatków dziale 010 o kwotę 500zł na wpłatydo izb rolniczych w wysokości 2% od wpłaconych podatków rolnych.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 754 o kwotę 18.794 dokonując jednocześnie przeniesień w paragrafach o kwotę 12.600zł i przeznacza się na ryczałty za udział w pożarach kwotę 1.700zł, zakup paliwa 500zł. zakup energii 500zł, wydatki inwestycyjne związane z wymianą drzwi garażowych w OSP Turośń Kościelna, Codory i Iwanówka w kwocie 21.374zł oraz wydatki związane z realizacją projektu RPO WP na zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem w celu zapobiegania zagrożeniom i ochrony przyrody w Gminie Turośń Kościelna w kwocie 7.320zł. przeznaczone na opłacenie studium wykonalności.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 756 o kwotę 2.500zł i przeznacza się na wypłatę prowizji sołtysom od pobranych podatków.

Dokonuje się zmniejszenia w kwocie 61.450zł na obsługę długu publicznego.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 801 o kwotę 123.650zł.dokonując jednocześnie zmniejszenia o kwotę 25.244zł a zwiększając dotacje dla niepulicznych jednostek oświatowych o kwotę 101.450zł. oraz wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na nauczycieli mianowanych w kwocie 900zł , na dożywianie dzieci w kwocie 18.000zł.oraz dokonując przeniesień w paragrafach na kwotę 3.300zł.w ramach rozdziału 80113.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 o kwotę 14.800zł na selektywną zbiórkę odpadów kwotę 9.900zł oraz na opracowanie ekspertyz w sprawie naruszenia stosunków wodnych we wsi Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 921 dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama