Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/230/10 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.124 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675) w związku z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ;z 2006 r. Nr 114, poz.1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz.753, Nr 215, poz.1664; z 2010 r. Nr 47, poz.278) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Kolno.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt :

a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

b) posiadać środek transportu przystosowany do przewozu zwierząt, o odpowiedniej powierzchni i kubaturze umożliwiającej ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkością średniej wysokości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w trakcie transportu oraz posiadający odpowiednią wentylację,

3) zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

4) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług,

5) posiadać tytuł prawny do miejsca ( terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt, przed przewiezieniem ich do schroniska ,

6) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko .

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust.1 pkt.2,

3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

4) akt własności bądź umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust.1 pkt.5,

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie nieruchomości lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn.zm),

4) posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwego utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, a także posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

5) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

6) zapewnić opiekę weterynaryjną.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

3) akt własności bądź umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust.1, pkt. 2.

3. Schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w przepisach weterynaryjnych, sanitarnych i przepisach prawa budowlanego.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie nieruchomości lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z 7 lipca1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.)

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

8) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

9) dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać umowę (oświadczenie) gwarantującą gotowość odbioru tych odpadów.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) wykaz sprzętu i środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 5,6,7 i 8,

3) akt własności bądź umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust.1 pkt.2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Staszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe