Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/185/10 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 57, poz.420,Nr157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art.68 ust. 1 pkt.2, 6 i 7 w związku z ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 675, Nr 143, poz. 969, Nr 155, poz.1043) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące warunki bonifikat oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1)Jako lokal mieszkalny w budynkach z liczbą do 3 lokali - stosuje się bonifikatę w wysokości 70% od ceny sprzedaży,

2)Na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego - stosuje się bonifikatę w wysokości 70% od ceny sprzedaży nieruchomości,

3)Kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej - stosuje się bonifikatę w wysokości 70% od ceny sprzedaży nieruchomości

2. Bonifikaty określone w 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 stosuje się przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

3. Bonifikaty określone w § 1 ust. 1 pkt.1, 2,3 mają zastosowanie w przypadku jednorazowej spłaty całej ceny sprzedaży, płatnej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz przy spłacie ceny w ratach rocznych do trzech lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kłoczko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe