Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/264/10 Rady Gminy Kolno

z dnia 5 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niż przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 14a ust. 1a i ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 ) oraz § 1, pkt 1 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale Nr XLI/257/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niż przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Przepis §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/264/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zał nr 1 Organizacja PP w Czerwonem w Gminie Kolno załacznik nr 1 do UCHWALY Rady Gminy Kolno

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/264/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zał nr 2 Organizacja PP w Zabielu w Gminie Kolno załacznik nr 2 do UCHWALY Rady Gminy Kolno

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/264/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zał nr 3 Organizacja PP w Lachowie w Gminie Kolno załacznik nr 3 do UCHWALY Rady Gminy Kolno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe