Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/227/10 Rady Gminy Filipów

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; Nr 202, poz. 1551; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 65, poz. 554; Nr 81, poz. 527; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe będące w zakresie zadań własnych gminy, zwanej dalej wydatkami na świadczenie z pomocy społecznej, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z następującymi zasadami.

Wysokość dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego - w %

Wysokość wydatków podlegajacego zwrotowi w %

101-150

30

151-170

50

171-200

70

201 i wiecej

100

§ 3. 1. Zwrot wydatków na świadczenie z pomocy społecznej następuje poprzez jednorazową lub ratalną spłatę należności.

2. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Spłata należności rozpoczyna się po upływie 2 miesięcy od daty przyznanie świadczenia.

4. Okres spłaty oraz wysokości rat określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( długotrwała choroba, straty materialne spowodowane wypadkami losowymi), zwłaszcza gdy żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie z pomocy społecznej stanowiłoby dla osoby zobowiązanej do ich zwrotu nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej do zwrotu, możliwe jest odstąpienie od żądania zwrotu wydatków w całości lub części.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ewa Walicka-Grzyb

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe