Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/OKS/2010 Starosty Suwalskiego

z dnia 4 listopada 2010r.

dotyczące rozwiązania porozumienia nr 2/OKS/2009 z dnia 15 maja 2009 r

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach, w imieniu którego działają:

1. Starosta Suwalski - Szczepan Ołdakowski

2. Wicestarosta Suwalski - Witold Kowalewski

a Gminą Jeleniewo, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Jeleniewo - Sławomira Adama Bielskiego

dotyczące rozwiązania porozumienia nr 2/OKS/2009 z dnia 15 maja 2009 r.

§ 1. Rozwiązuje się z dniem podpisania porozumienie nr 2/OKS/2009 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie przekazania Gminie Jeleniewo do realizacji zadania własnego Powiatu Suwalskiego, polegającego na prowadzeniu sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bachanowie.

§ 2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Porozumienie sporządzono w 6 egzemplarzach: 4 dla Powiatu Suwalskiego, 2 dla Gminy Jeleniewo.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe