Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/153/10 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. u . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.681zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.681zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Po dokonaniu powyższych zmian:
1) plan dochodów wynosi 14.732.316zł;
2) plan wydatków wynosi 17.147.145zł .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Regina Boryszewska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/153/10
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/153/10 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 października 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/153/10
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

do Uchwały Nr XXXI/153/10 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 października 2010 r
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/153/10
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

do Uchwały Nr XXXI/153/10 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 października 2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe