Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/179/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/179/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Tabela 1 - zmiany w dochodach budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/179/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Tabela 2 - zmiany w wydatkach budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/179/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/179/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na projekty

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/179/10
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik5.doc

wydatki i dochody na zadania zlecone

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 412 864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 5 097 929 zł.

a) dochody bieżące - 4 311 390 zł

b) dochody majątkowe - 786 539 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 6 404 132 zł.

a) wydatki bieżące - 4 576 003 zł

b) wydatki majątkowe - 1 828 129 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 428 003 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 368 787 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 453 781 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 635 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 200 000 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 368 787 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe