Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/231/10 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 216, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 42.700 zł.

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.218.804 zł.

Zgodnie z zapisem § 8.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.500 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.800 zł.

Zgodnie z zapisem § 9.

§ 3. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 2010 r. do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 1 a Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011 do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2010 r. do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2010 i na lata następne stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dochodów budżetowych.
§ 9. Zmiany planu wydatków budżetowych.§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Dz.010 Zmniejszenie planu dochodow o kwotę 1.218.804 zł. wynika z przewidywanego zrealizowania za I etap inwestycji wyprzedzającego finansowania na zadanie " Budowa oczyszczalni ściekow i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice Kąty " w 2011 r.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.700 zł. wynika z otrzymanych dochodów ze sprzedaży działki w Hornowie.

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł. dokonano w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z odsetek otrzymanych z lokat terminowych.

4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł. z podatku rolnrgo wynika z planowanej prognozy że uzysakne zostaną ponadplanowe dochody z tego tytułu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie planu dochodów w niektórych rozdziałach :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 8.000 zł.

- pobór podatków - 2.000 zł.

- odsetki kredytów i pożyczek - 10.000 zł.

- budowa boiska - 2.800 zł.

- domy pomocy społecznej - 16.000 zł.

2. Przewidywane oszczędności w w/w działach planuje się przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji " Budowa oczyszczalni ściekow i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice Kąty " w związaku z tym, że zwrot faktur opłaconych wczesniej tj. za projekty i podkłady zostaną zwrócone w 2011 r. jak również wyprzedzajęce finansowanie projektu. 71.500 zł. oraz 10.000 zł. na pokrycie deficytu- spłaty kredytu.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody - 7.304.250 zł.

w tym, dochody majątkowe - 790.149 zł.

2) Wydatki - 10.161.599 zł.

W tym, wydatki majątkowe - 4.259.592 zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości w wysokości 2.857.349 zł. zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie -2.691.904 zł.

w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących w U.E. 1.218.804 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -165.445 zł.

§ 12. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady


Jerzy Paweł Kosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/231/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/231/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/231/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/231/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe