Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/182/10 Rady Gminy Puńsk

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 Z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28 poz.146 Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie:

1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.900,- zgodnie z tabelą Nr 1

2. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.900,- zgodnie z tabelą Nr 2

3. zwiększenia planu dochodów o kwotę 83.176,- zgodnie z tabelą Nr 1

4. zwiększenia planu wydatków o kwotę 83.176,- zgodnie z tabelą Nr 2

5. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 255.020,- zgodnie z tabelą Nr 2

6. zwiększenie planu wydatków o kwotę 255.020,- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok wynosi ogółem 13.764.204,-

w tym:

- dochody bieżące 11.519.166,-

- dochody majątkowe 2.245.038,-

2. plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok wynosi ogółem 22.569.408,-

w tym:

- wydatki bieżące 11.885.454,-

- wydatki majątkowe 10.683.954,-

Deficyt budżetu w kwocie 8.805.204,- zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 2.265.035,- pożyczką w kwocie 6.000.000,- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz wolnymi środkami w kwocie 540.169,-

§ 3. Część opisową stanowi załącznik Nr 1

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/182/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/182/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/182/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik3.pdf

ZALĄCZNIK NR 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe