Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/204/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu siemiatyckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 92 poz. 753, Nr 95poz. 788 i Nr 98 poz. 817, z 2010r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679) po zasięgnięciu opinii Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu siemiatyckiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwała, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, funkcjonujących na terenie powiatu siemiatyckiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się dobowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych (dyżury) w porze nocnej, w dni powszednie, w niedziele, swięta i inne dni wolne od pracy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogusław Zduniewicz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/204/10
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siemiatyckiego w 2011r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/204/10
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe