Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/787/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1303, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) po uzgodnieniu z Komisją Międzyzakładową Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku, Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku, Regionalną Komisją Oświaty i Wychowania K NSZZ "Solidarność 80" Zarządem Regionu w Białymstoku, Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się również do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Traci moc uchwała XL/505/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 116, poz.1274 i poz. 1287).

§ 4. Zmiany do uchwały będą wprowadzane w trybie właściwym dla jej podjęcia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LX/787/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr. 137, poz.1304) w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1326 ze zm. ) prowadzonych przez Miasto Białystok, zwanych dalej ,,nauczycielami", określają we własciwym zakresie przepisy:

1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), zwanej dalej ,,Kartą Nauczyciela";

2) ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami), zwanej dalej ustawą ,,o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym...";

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz.181 ze zmianami);

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418), zwanego dalej ,,rozporządzeniem w sprawie ustalania okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej";

5) ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zmianami);

6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami);

7) niniejszego regulaminu, zwanego dalej ,,regulaminem".

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) ,,Prezydencie"- należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Białegostoku;

2) ,,dyrektorze" bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć dyrektora każdego typu placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest jest Miasto Białystok

3) ,,szkole" bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę oświatowo-wychowawczą, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok;

4) ,,roku szkolnym" - należy przez to rozumieć okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia;

5) ,,ocenie pracy" bez bliższego określenia - należy rozumieć co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

6) ,,uczniu trudnym" - należy przez to rozumieć ucznia nieprzystosowanego społecznie i nie poddającego się oddziaływaniom wychowawczym;

7) ,,specjaliście" - należy przez to rozumieć pracownika, który został zatrudniony jako osoba nie posiadająca stopnia awansu zawodowego, natomiast posiadająca stosowne kwalifikacje do nauczania określonego zadania edukacyjnego w danej placówce.

§ 3. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z :

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków:

a) motywacyjnego,

b) funkcyjnego,

c) za warunki pracy,

d) za wysługę lat,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród;

5) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4. 1. Średnią wynagrodzeń nauczycieli oblicza się na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok w wymiarze co najmniej pół etatu. Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczeń stanowi suma ilości nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz 1/2 ilości nauczycieli zatrudnionych na pół etatu.

2. Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poniżej 1/2 etatu oblicza się proporcjonalnie do godzin ich pracy według ich osobistego zaszeregowania wynikającego ze stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji.

Rozdział 1.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje sie za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jakość świadczonej pracy, podejmowanie dodatkowych zadań, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż na jeden rok szkolny.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Prezydent Miasta Białegostoku po zasięgnięciu wspólnej opinii reprezentacji międzyzakładowych organizacji związkowych.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wspólnej reprezentacji struktur organizacji związkowych działających w szkole.

5. Prezydent Miasta Białegostoku oraz dyrektor szkoły przed przyznaniem dodatków motywacyjnych przekłada do zaopiniowania właściwym strukturom związków zawodowych wskazanych w ust. 3 i 4 listę nauczycieli członków danego związku, którym przewidywane jest przyznanie dodatków, obejmującą informację o proponowanej wysokości tych dodatków.

6. Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli przeznacza się co najmniej 4,3% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów szkół.

7. Prezydent Miasta Białegostoku zabezpiecza w budżecie oświaty środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół.

§ 6. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego liczonego od średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.3 pkt 1 Karty Nauczyciela (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

1) dla dyrektorów szkół- do 80 % miesięcznie;

2) dla wicedyrektorów szkół - do 50 % miesięcznie;

3) dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze od 5 % do 40 % miesięcznie.

§ 7. 1. Warunkami przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi, w tym również nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze, są:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uwzględniających specyfikę szkoły, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, wprowadzonymi innowacjami pedagogicznymi skutkującymi efektami w procesie kształcenia i wychowania, sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) zaangażowanie i osiągnięcia w pracy wychowawczo-opiekuńczej, w tym umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami pozaszkolnymi,

c) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i skuteczne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególoności:

a) udział w pracach zespołów egzaminacyjnych nadzorowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, komisji przeprowadzających egzaminy z przygotowania zawodowego i praktycznej nauki zawodu, komisji przedmiotowych i innych,

b) pełnienie funkcji i wykonywanie zadań o charakterze ogólnoszkolnym, w tym opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu, wychowawczemu lub zadaniowemu, praca w komisji rekrutacyjnej,

c) dbałość o własny warsztat pracy poprzez wyposażenie i opiekę nad pracownią przedmiotową oraz udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) udział w zorganizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, różnych form życia kulturalnego, naukowego, turystycznego i sportowego oraz ich upowszechnienie,

f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel rozpoczyna korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze należy brać pod uwagę kryteria wymienione w ust. 1 i dodatkowo jakość pracy związanej z pełnioną funkcją.

§ 8. 1. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły:

1) tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły:

a) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji polityki oświatowej Miasta Białegostoku, zadań szkoły oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

b) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów szkoły, inspirowanie nauczycieli dla rozwoju zawodowego oraz podejmowania zadań dodatkowych promujących szkołę i Miasto,

c) prowadzenie właściwej polityki kadrowej, umiejętność kierowania zespołem, kształtowanie dobrych stosunków międzyludzkich oraz atmosfery pracy, służących realizacji zadań statutowych,

d) prowadzenie, zgodnie z przepisami, całości gospodarki finansowej, w tym wykonywanie obowiązków określonych ustawą o finansach publicznych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji w każdej dziedzinie życia szkoły, terminowe i rzetelne przekazywanie sprawozdań i innych informacji,

f) współpraca z organami szkoły,

g) dbałość o prawidłowy stan techniczny obiektu oraz mienie szkoły,

h) udział szkoły w życiu sportowym, kulturalnym i naukowym oraz konkursach i olimpiadach na szczeblu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

i) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz szkoły, między innymi z dostępnych programów, w tym programów Unii Europejskiej,

j) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych dyrektora,

k) realizacja innych zadań np. prowadzenie scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych,

2) osiągnięcia szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym:

a) w tworzeniu i realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do potrzeb środowiska,

b) w zakresie efektów pracy z uczniem, w tym z uczniem zdolnym i utalentowanym oraz niepełnosprawnym lub trudnym,

c) w aktywnym podejmowaniu działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną,

d) podejmowanych działań na rzecz uaktywniania współpracy szkoły z rodzicami oraz instytucjami,

e) w poszerzaniu działalności pozalekcyjnej w ramach środków pozabudżetowych.

2. Za przygotowanie oraz realizację projektów finansowych z funduszy europejskich lub innych funduszy pochodzących spoza budżetu Miasta Białegostoku dyrektorzy szkół uzyskują zwiększenie dodatku motywacyjnego ponad kwotę ustaloną na podstawie § 6 pkt 1, nie więcej jednak, niż o 2000 zł.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 9. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono funkcję:

1) dyrektora;

2) wicedyrektora;

3) wychowawcy klasy;

4) konsultanta;

5) doradcy metodycznego;

6) doradcy zawodowego;

7) specjalisty;

8) dyrygenta;

9) opiekuna stażu;

10) inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki;

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono funkcję w zastępstwie.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca, dodatek przysługuje z tym dniem.

4. O wysokości dodatku funkcyjnego nie decyduje wymiar zatrudnienia nauczyciela.

§ 10. Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 bierze się w szczególności pod uwagę:

1) prawidłową organizację pracy szkoły;

2) poprawność i zasadność podejmowanych decyzji w zakresie polityki kadrowej;

3) prawidłowość realizacji budżetu szkoły i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

4) terminowość i rzetelność wykonania zadań oraz realizacji zaleceń pokontrolnych;

5) wspólpracę z radą pedagogiczną, radą szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim;

6) współpracę z organizacjami i instytucjami, mającą na celu wspomaganie realizacji zadań statutowych szkoły;

7) liczbę uczniów, ilość oddziałów i szkół oraz stanowisk kierowniczych w szkole;

8) ilość i stan techniczny administrowanych budynków, działalność na rzecz poprawy bazy materialnej oraz bezpieczeństwa;

9) doskonalenie w zarządzaniu szkołą;

§ 11. 1. Wysokość dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 przyznaje:

1) dla dyrektorów i dla nauczyciela, któremu powierzono pełnienie tej funkcji - Prezydent Miasta Białegostoku;

2) dla nauczycieli wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 2 - 10 ust. 2 - dyrektor szkoły.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznawany jest na okres roku szkolnego.

3. Dodatki funkcyjne dla wicedyrektorów szkoły przyznaje w czasie pełnienia funkcji dyrektor szkoły. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do dodatków funkcyjnych osób wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 3 -10.

4. Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy, wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okres pełnienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji. Jeżeli zaprzestanie pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.

5. Dodatek za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli przysługuje tylko za jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.

6. Wysokość dodatków funkcyjnych określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Prezydent Miasta Białegostoku zabezpiecza w budżecie oświaty środki na dodatki funkcyjne.

§ 12. Dodatek dla nauczycieli, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 może ulec zmianie w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego przez pracodawcę, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone.

DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 13. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się:

1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu oraz zajęć dydaktycznych w szkołach specjalnych;

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach przysposabiających do pracy zawodowej;

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim;

4) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

5) prowadzenie zajęć wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczcyh, w tym w internatach;

6) prowadzenie zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

7) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich i małoletnich;

8) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych;

9) prowadzenie praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych- zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa.

3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się również prowadzenie zajęć wymienionych w § 13 ust. 2 pkt 1-6 z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się również prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością określoną w ust.3, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są wg. odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej , a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.

§ 14. 1. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego pensum w warunkach trudnych i uciążliwych.

2. Wysokość dodatków za warunki pracy określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 15. 1. Dodatek za wysługę lat uzależniony jest od okresu zatrudnienia.

2. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatków za wysługę lat ustala się zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 pkt 3.

Rozdział 2.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 16. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin.

2. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela. Dyrektor może realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 3 godzin tygodniowo.

3. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalony zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych z wyjątkiem doraźnych zastępstw.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

5. Nauczycielom realizującym godziny doraźnych zastępstw, dla których ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art.42 ust. 4a Karty Nauczyciela (wymiar podwyższony), wartość godziny zastępczej oblicza się zgodnie z ust. 2 i 3, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze przysługujące za wymiar podwyższony (art. 42 ust. 3 i art.42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela).

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektorowi i wicedyrektorowi przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu realizowanych godzin zastępstw maksymalnie za 2 godziny w rozliczeniu miesięcznym.

7. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych.

8. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w tym zwłaszcza w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

9. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się i kończą w środku tygodnia, przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) lub tydzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

10. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 4 Kart Nauczyciela.

Rozdział 3.
NAGRODY

§ 17. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta i dyrektora, dzielony w ten sposób, że:

a) 0,8% funduszu nagród przeznaczone jest na nagrody dyrektora szkoły,

b) 0,2% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Prezydenta.

Rozdział 4.
INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

§ 18. 1. Zgodnie z art.9 ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 19, poz. 239) nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują do nich prawo, do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, tj.:

a) za I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie II klasy - 40 zł miesięcznie,

b) za II stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie I klasy - 57 zł miesięcznie,

c) za III stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej - 75 zł miesięcznie,

d) z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora - 90 zł miesięcznie.

2. Dodatek za specjalizację wypłacany jest za godziny dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze faktycznie przepracowane zgodnie z kierunkiem specjalizacji.

Dział II.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłacane są z dołu.

2. Dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za warunki pracy i dodatek za wysługę lat wypłacany jest z góry.

§ 20. 1. Nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium naucznia początkowego oraz nauczycielom, którzy do dnia 17 maja 2000 r. otrzymali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich lub - po dniu 1 stycznia 1990 r. - wyższego seminarium duchownego podwyższa się wynagrodzenie zasadnicze.

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wymienionych w ust. 1 wynosi odpowiednio:

1) nauczyciel kontraktowy - 96% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela kontraktowego z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego

2) nauczyciel mianowany - 96% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela mianowanego z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego;

3) nauczyciel dyplomowany - 96% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego.

3. Kwoty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2, zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Tabela dodatków funkcyjnych liczonych od średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 pkt 1 Karty Nauczyciela *

L.p.

Nazwa dodatku

Miesięcznie od

Miesięcznie do

1.

Funkcyjny dla dyrektora szkoły/zespołu/placówki

20%

120%

2.

Funkcyjny dla wicedyrektora szkoły/zespołu/placówki

10%

50%

3.

Funkcyjny dla nauczyciela, któremu powierzono inne funkcje zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7- 8 i 10

10%

45%

4.

Funkcyjny dla wychowawcy oddziału

7,5%

7,5%

5.

Funkcyjny dla opiekuna stażu/za jednego stażystę/

3%

3%

6.

Funkcyjny dla doradcy metodycznego, zawodowego i nauczyciela konsultanta

10%

30%

* w zaokrągleniu do pełnych złotych

Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania nauczycieli

TABELA DODATKÓW ZA WARUNKI PRACY

L.p.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1.

Nauczyciele pracujący w warunkach trudnych i uciążliwych:

a)

ośrodków szkolno-wychowawczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

od 200 do 800

b)

poradni psychologiczno-pedagogicznych

od 200 do 600

c)

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych oraz zasadniczej szkoły zawodowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

od 200 do 700

d)

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych oraz szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

od 200 do 800

e)

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów przy ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

od 200 do 700

f)

szkół przyszpitalnych

od 200 do 500

g)

w oddziałach dla dzieci głuchych i autystycznych

od 200 do 700

h)

prowadzący praktyczną naukę zawodu szkół rolniczych

od 200 do 600

i)

prowadzący indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

od 200 do 500

j)

w klasach dwujęzycznych realizujący program ,,Międzynarodowa Matura" z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym

od 100 do 800

k)

prowadzący zajęcia dydaktyczne w oddziałach, w których zajęcia prowadzone są dwujęzycznie oraz przez nauczycieli języka obcego w oddziałach dwujęzycznych

od 100 do 800

l)

prowadzący zajęcia nauki zawodu z młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim

od 200 do 700

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe