Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/297/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007r. Nr 166, poz. 1172; z 2008r. Nr 157, poz. 976; z 2009r. Nr 118, poz. 989; z 2010r. Nr 107,poz. 679 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 4241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2011r. ceny za przewóz środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustowa w następujących wysokościach:

1) na terenie miasta, z wyłączeniem trasy do Przewięzi:

- bilet normalny - 2,30 zł.,

- bilet ulgowy - 1,15 zł.,

- bilet całodniowy normalny - 8,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

- bilet całodniowy ulgowy - 4,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

- bilet dekadowy normalny - 32,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

- bilet dekadowy ulgowy - 16,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

- bilet miesięczny pracowniczy - 67,00 zł.,

- bilet miesięczny pracowniczy z niedzielami i świętami - 80,00 zł,

- bilet miesięczny szkolny - 33,50zł,

- bilet miesięczny szkolny z niedzielami i świętami - 40,00 zł.;

2) na trasie do Przewięzi:

- bilet normalny - 3,45 zł.,

- bilet ulgowy - 1,15 zł.;

3) przewóz psa, bagażu - z wyłączeniem psów przewodników i wózków dziecięcych i inwalidzkich - w wysokości biletu osoby przewożącej ( za bagaż należy uważać przewożony przedmiot o wymiarach przekraczających 80x60x40 cm).

4) linie specjalne:

- bilet normalny - 4,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

- bilet ulgowy - 2,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych.

5) opłata karna:

- gotówkowa - 90,00 zł.,

- gotówkowa za bagaż - 45,00 zł

- kredytowa - 110,00 zł.

- kredytowa za bagaż - 55,00 zł

§ 2. Do 50% ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej uprawnione są osoby:

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studenci - na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej,

2) dzieci w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,

3) kombatanci - na podstawie legitymacji lub innych dokumentów,

4) emeryci i renciści - na podstawie legitymacji emeryta, rencisty, lub innego dokumentu świadczącego o statusie emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości.

5) pobierający świadczenia przedemerytalne - na podstawie decyzji ZUS o przyznaniu tych świadczeń wraz z dokumentem tożsamości.

§ 3. Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby:

1) uczące się niepełnosprawne dzieci i ucząca się niepełnosprawna młodzież oraz ich opiekunowie - na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej. Podróżujący opiekunowie po podopiecznego lub po jego odwiezieniu - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego,

2) osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie - na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności dokument nie jest wymagany,

3) osoby powyżej 70 roku życia - na podstawie dokumentu tożsamości,

4) osoby legitymujące się legitymacją "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi",

5) dzieci do 4 roku życia - na podstawie oświadczenia opiekunów,

6) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego - wojskowego,

7) eurodeputowani posłowie i senatorowie - na podstawie legitymacji eurodeputowanego, poselskiej bądź senatorskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/170/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2008r. r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Andrzej Kurczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe