Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/225/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 11 listopada 2010r.

w sprawie w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/111/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Załuska

Załącznik do Uchwały Nr L/225/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

STATUT KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe