Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/235/10 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Dziadkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w zw. z § 70 i 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006r. Nr 116, poz. 783; z 2008r. Nr 23, poz. 135) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, ze zm.) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2011 r. Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Dziadkowice, zwany dalej "zakładem".

§ 2. Zakład nosi nazwę Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.

§ 3. Zatwierdza się statut Zakładu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2010 r. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowicach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady


Jerzy Paweł Kosiński

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/235/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe