Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/142/10 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, o którym mowa w ust. 2 ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk, uchwalonym uchwałą Nr V/28/99 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 1999 r., zmienionym uchwałą Nr XXIX/141/10. Rady Gminy Grodzisk z dnia 9 listopada 2010 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, obejmujący działkę nr geodezyjny 33 oraz część działki nr 34 (bez lasu), położonych na terenie wsi Biszewo, gmina Grodzisk, z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, w skład którego wchodzą:

1)część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2)załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna w postaci rysunku planu w skali 1: 1 000 - zał. Nr 1,

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Grodzisk uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu - zał. Nr 2,

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - zał. Nr 3.

§ 2. 1. Podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sta-nowią:

1)uchwała Nr XXIV/116/09 Rady Gminy Grodzisk z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk;

2)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk uchwalone uchwałą Nr V/28/99 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 1999 r., zmienione uchwałą Nr XXIX/141/10 Rady Gminy Grodzisk z dnia 9 listopada 2010 r.

2. Określony teren jest terenem powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, na którym, na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin mogą być prowadzone badania geologiczne w celu sporządzenia dokumentacji geologicznej, która będzie podstawą do określenia w licencji na wydobywanie surowców m.in. terenu górniczego oraz obszaru górniczego.

3. Przedmiotem planu miejscowego są zagadnienia związane z przeznaczeniem terenu pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, na który, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Grodzisk, na podstawie niniejszego planu, zgodnie z art. 16, ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm. ) może być udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny, stąd elementy obowiązujące i nieobligatoryjne w planie, zawarte w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2), określone są w sposób następujący:

1)przeznaczenie terenów pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, oznaczonych symbolem PG, w tym pasów ochronnych (filarów ochronnych), oznaczonych symbolem po oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (§ 6 części tekstowej oraz w załączniku graficznym);

2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§ 7 części tekstowej);

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 7 części tekstowej);

4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (§ 7 części tekstowej);

5)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (w planie zagadnienie nie występuje);

6)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (w planie zagadnienie nie występuje);

7)granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (§ 7 części tekstowej);

8)szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym (w planie zagadnienie nie występuje);

9)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (§ 7 części tekstowej);

10)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (§ 7 części tekstowej);

11)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (§ 7 części tekstowej);

12)stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (§ 9 części tekstowej);

13)granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji (§ 7 części tekstowej);

14)przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (§ 8 części tekstowej);

15)ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa i zasady ochrony przeciwpożarowej - nie dotyczy.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

2)linie pasów ochronnych.

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów na inne cale niż rolnicze odbywa się na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod eksploatację surowców mineralnych, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm. ).

2. W przypadku nieścisłości pomiędzy określonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi terenu a jego przeznaczeniem opisanym w tekście planu, decydują ustalenia tekstu planu.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe) określonego w § 1 uchwały;

2)uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;

3)przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

4)rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony na mapie w skali 1: 1 000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

5)terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6)obszarze górniczym i terenie górniczym - należy przez to rozumieć definicję zawartą w art. 6, pkt 8 i 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, zpóźn. zm.3);

7)pasie ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska, a linią rozgraniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część filara ochronnego;

8)filarze ochronnym - należy przez to rozumieć część terenu górniczego, w graniach którego nie może być prowadzone wydobycie kopalin, ze względu na konieczność ochrony obiektów lub obszarów położonych na terenie górniczym lub jego pobliżu.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNA-CZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

§ 6. 1. Przeznacza się pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych obszar obejmujący działkę nr geodezyjny 33 oraz część działki nr 34 (bez lasu), położonych na terenie wsi Biszewo, gmina Grodzisk, na którym w koncesji na wydobywanie kopalin zostanie określony teren górniczy i obszar górniczy.

2. W ramach terenu określonego w ust. 1 ustala się:

1)teren eksploatacji surowców mineralnych, oznaczony symbolem PG;

2)pasy ochronne (filary ochronne) wzdłuż dróg, granic sąsiednich działek, oznaczone symbolem po;

3. Dla obsługi kopalni dopuszcza się na obszarze eksploatacji surowców mineralnych i pasa ochronnego teren obsługi technicznej, o tymczasowej lokalizacji, tj.:

1)pomieszczenia socjalne i sanitarne;

2)punkt naprawy sprzętu;

3)urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków sanitarnych, przemysłowych, wód opadowych i nieczystości stałych.

Rozdział 3.
ZASADY I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 7. Na terenie, o którym mowa w § 6 ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

1)należy uwzględnić wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. );

2)podmiot zamierzający prowadzić wydobycie surowców mineralnych powinien uzyskać koncesję na wydobywanie kopaliny, jako podstawę działalności gospodarczej oraz spełnić warunki zawarte w przepisach szczególnych;

3)ustala się obsługę komunikacyjną terenu eksploatacji surowców mineralnych z drogi wewnętrznej przylegającej do tego terenu z zachowaniem następujących warunków:

a) włączenie zjazdów do drogi wykonać z zachowaniem warunków widoczności przewidzianych w przepisach szczególnych i odrębnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

b) plan dopuszcza częściowe lub całkowite umocnienie przyległej drogi wewnętrznej do przedmiotowego terenu (PG) i dróg wewnętrznych na terenie PG, z zachowaniem warunków przewidzianych w przepisach szczególnych i odrębnych w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

c) zapewnić ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż drogi wewnętrznej,

d) linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających drogi.

4)powiązania komunikacyjne z układem zewnętrznym stanowi droga wewnętrzna przyległa do terenu PG w powiązaniu z drogą powiatową Nr 1716B na odcinku Malinowo - Biszewo i drogą gminną Nr 108831B Czarna Wielka - Malinowo;

5)ewentualne zaopatrzenie w energię elektryczną od najbliższej istniejącej linii energetycznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy - na warunkach określonych w przepisach szczególnych;

6)należy dokonać innych niezbędnych uzgodnień przewidzianych w przepisach szczególnych;

7)należy pozostawić pasy ochronne o szerokości 10 m od drogi wewnętrznej oraz 6 m od działek sąsiednich; pasy ochronne pełnią jednocześnie funkcję filarów ochronnych;

8)kąt nachylanie stoku wyrobiska powinien wynosić nie więcej niż 30o;

9)zdejmowany sukcesywnie nadkład należy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach, natomiast podczas eksploatacji i rekultywacji w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bezodpadowa; nadkład w całości zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, zgodnie z programem rekultywacji terenu;

10)po wyeksploatowaniu surowców, wyrobisko należy zrekultywować jako teren leśny lub rolny, wykorzystując także zasoby hałd utworzonych ze składowania nadkładów; na zrekultywowanym terenie dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej;

11)ustala się zasady zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla terenu górniczego naturalnego złoża surowców mineralnych, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych:

a) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z lokalnego ujęcia wody na terenie własnej działki z ustaleniem miejsca usytuowania na etapie projektu zagospodarowania terenu,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych poprzez dowóz kontenerem wody potnej, a do celów technologicznych wykorzystania w obiegu zamkniętym wody ze zbiorników otwartych powstałych po wyeksploatowaniu złoża,

c) odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w najbliższej oczyszczalni ścieków lub utylizacji ścieków w oczyszczalni z lokalizacją w obrębie własnej działki i po oczyszczeniu doprowadzenia do punktu na własnym terenie,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- z utwardzonych szczelnych powierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i innych terenów o znacznym zanieczyszczeniu zawiesiną i substancjami ropopochodnymi do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej i, przed wprowadzeniem do gruntu, oczyszczenie w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska określone w przepisach szczególnych,

- z terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu w granicach własnej działki, w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie;

e) ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm;

12)ustala się następujące zasady zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

a) nie należy dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi przez niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków;

b) po zakończeniu eksploatacji złoża, ustala się:

- sukcesywną rekultywację w zakresie ustalonym w dokumentacji rekultywacji, obejmującą właściwe kształtowanie rzeźby terenu,

- sukcesywne zagospodarowanie terenu obszaru objętego eksploatacją z pozostawieniem zbiorników wodnych,

- sukcesywne przywracanie do właściwego stanu innych, nie wymienionych wyżej, elementów środowiska przyrodniczego;

13)szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym sposób tymczasowego zagospodarowania, zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych:

a) do czasu podjęcia eksploatacji surowców mineralnych teren pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania z dopuszczeniem prac geologicznych,

b) na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,

c) zakazuje się wszelkiej innej zabudowy niż wymienionej w niniejszej uchwale,

d) na terenie objętym planem nie występują zabytki nieruchome ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, ani też stanowiska archeologiczne - jeżeli jednakże, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot (obiekt), co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot (obiekt),

- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot (obiekt) i miejsce jego odkrycia,

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe wojewódzkie służby konserwatorskie, a jeżeli jest to niemożliwe Wójta Gminy Grodzisk.

Rozdział 4.
PRZEPISY POZOSTAŁE

§ 8. Na podstawie wyznaczonych w planie funkcji terenów przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.4).

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/142/10
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 9 listopada 2010 r.

CZĘŚĆ GRAFICZNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY GRODZISK (DZIAŁKA NR 33 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 34 WE WSI BISZEWO) SKALA 1: 1 000

Zespół autorski:

1. Tadeusz Januszewski - główny projektant

2. Elżbieta Kępska - energetyka i telekomunikacja

3. Jan Kruszewski - komunikacja

4. Czesława Kruszewska - wodociągi, kanalizacja, usuwanie nieczystości

5. Bożena Gajewska - prognoza oddziaływania planu na środowisko

6. Jerzy Łukaszyński - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu

7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe