Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/298/10 Rady Gminy Łomża

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone na kwotę 247 817 zł, w tym:

1)Dział 010 rozdział 01095 § 2010 - 247 817 zł

/dotacja dla producentów rolnych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/

§ 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone na kwotę 247 817 zł, w tym:

1)Dział 010 rozdział 01095 § 4010 - 3 400,00 zł

2)Dział 010 rozdział 01095 § 4110 - 516,46 zł

3)Dział 010rozdział 01095 § 4120 - 83,30 zł

4)Dział 010 rozdział 01095 § 4300 - 797,84 zł

5)Dział 010 rozdział 01095 § 4740 - 60,00 zł

6)Dział 010 rozdział 01095 § 4430 - 242 959,40 zł

§ 3. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne na kwotę 205 149 zł, w tym:

1)Dział 600 rozdział 60016 § 6330 - 197 119 ,00 zł

/dotacja na przebudowę drogi gminnej Siemień- Rowy/

2)Dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 8 000, 00 zł

/odsetki od lokat/

3)Dział 852 rozdział 85216 § 2030 - 30,00 zł

/dotacja na wypłatę zasiłków stałych/

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych na zadania własne na kwotę 205 149 zł, w tym:

1)Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 197 119,00 zł

/przebudowa drogi Siemień -Rowy/

2)Dział 801 rozdział 80101 § 2590 - 8 000,00 zł

/dotacja dla Edukatora na prowadzenie Sz.P w Lutostani/

3)Dział 852 rozdział 85216 § 3110 - 30,00 zł

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów na zadania zlecone na kwotę 30 zł w tym:

1)Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 30,00 zł

/dotacja na świadczenia rodzinne/

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków na zadania zlecone na kwotę 30 zł, w tym:

1)Dział 852 rozdział 85212 § 3110 - 30,00 zł

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału:

1. Zmniejszenia

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 10 144 zł

/zmiana nieprawidłowej klasyfikacji § 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/291/10 Rady Gminy Łomża z dnia 25 października 2010 r./

2. Zwiększenia

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 - 10 144 zł

§ 8. Załącznik Nr 2 wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 23 560 580 zł

Wydatki ogółem - 29 772 850 zł

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Łada

Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe