Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/189/10 Rady Gminy Janów

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218 , z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 i Nr 96 , poz.620) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 208 801 zł , w tym:

1) na zadania bieżące- 208 801 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 314 938 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 235 600 zł

2) na zadania majątkowe - 79 338 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 137 zł, w tym:

1) na zadania bieżące - 9 500 zł,

2) na zadania majątkowe - 96 637 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2010 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 15 506 878 z tego:

- bieżące w wysokości - 11 945 079

- majątkowe w wysokości - 3 561 799 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 16 360 402 zł , z tego:

- bieżące w wysokości - 10 553 808 zł

- majątkowe w wysokości - 5 806 594 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 853 524 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 853 524 zł.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2010 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/189/10
Rady Gminy Janów
z dnia 9 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/189/10
Rady Gminy Janów
z dnia 9 listopada 2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/189/10
Rady Gminy Janów
z dnia 9 listopada 2010 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2010 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/189/10
Rady Gminy Janów
z dnia 9 listopada 2010 r.

WYJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Pismo z KBW Delegatura w Suwałkach DSW-790-6/10- 23 505 zł - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów

2. Pismo z PUW AK.3011-297/2010 - zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 149 227 zł

3. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatków od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych - 4 400 zł

4. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 19 400 zł

5. Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 12 269 zł .

6. Zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych oraz na opracowanie dokumentacji dotyczących inwestycji na drogach gminnych.

7. Zwiększono wydatki na ubezpieczenie budynków komunalnych oraz na inwestycję dotyczącą wykonania schodów i balustrady w budynku Urzędu Gminy.

8. Zwiększenie wydatków dziale ADMINISTRACJA

9. Zwiększenie wydatków dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych oraz na szkolenia kierowców w zakresie ruchu drogowego.

10. Zmniejszenie wydatków dotyczących inwestycji " Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków" - inwestycja została przeniesiona na rok 2011.

11. Zwiększenie wydatków dotyczących konserwacji i oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

12. Zmniejszono wydatki na utrzymanie Hali Sportowej w Janowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe