Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 22.022 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 832 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 69.791 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zwiększyć wydatki o kwotę 48.601 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.478.889 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.800.142 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 3.678.747 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.279.918 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14.921.284 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.358.634 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.604.007 zł.
4) Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.801.029 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 4.391.858 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 407.694 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.001.477 zł.
§ 4. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z załacznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się § 8 uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010, nadając mu brzmienie:

" § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.792.305 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.592.305 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.799.552 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 534.841 zł;
3) spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 985.289 zł."
§ 8. Traci moc:
1) załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/166/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010;
2) załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/185/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK - TABELA
Rodzaj: Porozumienia z Administracją Rządową
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 84 642,00 0,00 84 642,00
Rodzaj: Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 0,00 0,00 0,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 880 428,00 - 19 572,00 3 860 856,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 796 518,00 - 19 572,00 3 776 946,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 204 213,00 - 19 572,00 184 641,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
2 391 451,00 - 2 138,00 2 389 313,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
751 337,00 - 59,00 751 278,00
0310 Podatek od nieruchomości 729 132,00 - 371,00 728 761,00
0340 Podatek od środków transportowych 4 288,00 312,00 4 600,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
840 860,00 - 2 079,00 838 781,00
0340 Podatek od środków transportowych 77 525,00 - 2 079,00 75 446,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 154 678,00 400,00 155 078,00
80101 Szkoły podstawowe 13 422,00 400,00 13 822,00
0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 400,00 1 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 320 547,00 120,00 320 667,00
85395 Pozostała działalność 320 547,00 120,00 320 667,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00 120,00 220,00
Razem: 15 811 430,00 - 21 190,00 15 790 240,00
Rodzaj: Zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 2 604 007,00 0,00 2 604 007,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY: 18 500 079,00 +832,00
-22 022,00
18 478 889,00
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/185/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK - TABELA
Rodzaj: Porozumienia z Administracją Rządową
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 84 642,00 0,00 84 642,00
Rodzaj: Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 922 957,00 0,00 922 957,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 776 074,00 30 601,00 7 806 675,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 507 188,00 30 601,00 7 537 789,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 702,00 30 601,00 204 303,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 598 985,00 10 000,00 608 985,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 598 985,00 10 000,00 608 985,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 720,00 10 000,00 49 720,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 228 946,00 8 000,00 236 946,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 219 546,00 8 000,00 227 546,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 8 000,00 45 000,00
801 Oświata i wychowanie 5 417 267,00 - 300,00 5 416 967,00
80195 Pozostała działalność 212 685,00 - 300,00 212 385,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 520,00 - 260,00 260,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 976,00 - 40,00 936,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 327 403,00 - 38 890,00 288 513,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 311 742,00 - 38 890,00 272 852,00
3240 Stypendia dla uczniów 253 806,00 - 38 890,00 214 916,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 324 287,00 - 30 601,00 293 686,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 000,00 - 25 000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 - 25 000,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 601,00 - 5 601,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 601,00 - 5 601,00 0,00
Razem: 20 689 502,00 - 21 190,00 20 668 312,00
Rodzaj: Zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 2 604 007,00 0,00 2 604 007,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI: 24 301 108,00 -69 791,00
+48 601,00
24 279 918,00
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/185/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 10 listopada 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres jego realizacji w latach
Łączne
koszty finansowe
Dotych-czas ponie-sione wydatki (do końca 2009 r.) Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Uwagi
(planowane do pozyska-nia środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
u.f.p.)
rok budże-towy 2010
(9+10
+11)
z tego źródła finansowania rok budżeto-wy 2011 rok budżetowy 2012
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pocho-dzące z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 754 75412 6050
6057 6059
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym 645.913 - 12.200 12.200 - - - 633.713 Urząd Gminy 537.801
(2012 rok)
2. 010 01041 6050
6057 6059
Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo 219.541 - 11.500 11.500 - - 208.041 - Urząd Gminy 127.894
(2011 rok)
3. 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym 2.069.540 - - - - - 2.069.540 2.000.000 Urząd Gminy -
Razem: 4.934.994 - 23.700 23.700 - - 2.277.581 2.633.713 x 665.695
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/185/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 10 listopada 2010 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU
Lp. Klasyfikacja Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rok rozpoczęcia
zakończenia
Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki
(do końca 2009r.)
Planowane wydatki w 2010 roku z tego źródła finansowania:
Dział Rozdział
§
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.825.337 68.007 7.549.289 973.064 2.576.226 - 3.999.999
I.1. 010 01010
6050
6057
6059
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodo-ciągu grupowego "Barszcze" oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare Urząd Gminy 2006
2010
6.002.422 68.007 5.934.415 742.110 1.600.000 - 3.592.305
I.1.1 010 01010 Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym - Gmina Bargłów Kościelny Urząd Gminy 2006
2010
3.063.913 31.052 3.032.861
I.1.2 010 01010 Budowa wodociągu grupowego Barszcze Urząd Gminy 2007
2010
2.278.731 22.929 2.255.802
I.1.3 010 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare Urząd Gminy 2009
2010
659.778 14.026 645.752
I.2 010 01010
6050
6057
6059
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Bargłów Kościelny Urząd Gminy 2009
2010
1.603.374 - 1.603.374 219.454 976.226 - 407.694
(pożyczka na wyprzedz. finansow.)
I.3 010 01041
6050
Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo Urząd Gminy 2010
2011
219.541 - 11.500 11.500 - - -
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 833.505 17.980 815.525 15.525 800.000 - -
II.1. 600 60016
6050
Przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo-Wólka Karwowska na odc. 0,65 km Urząd Gminy 2010 319.260 - 319.260 - 319.260 - -
II.2 600 60016
6050
Przebudowa drogi gminnej nr 102867B Kroszewo - Karczewo Urząd Gminy 2010 198.508 - 198.508 - 198.508 - -
II.3. 600 60016
6050
Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny Urząd Gminy 2010 229.647 - 229.647 - 229.647 - -
II.4 600 60053
6050
Budowa dystrybucyjnej sieci dos-tępu do usług szerokopas.Internetu Urząd Gminy 2008
2010
18.488 17.980 508 508 - - -
II.5. 600 60016
6050
Opracowanie dokumentacji technicznych Urząd Gminy 2010 67.602 - 67.602 15.017 52.585 - -
III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 645.913 - 12.200 12.200 - - -
III.1 754 75412
6050
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym Urząd Gminy 2010
2012
645.913 - 12.200 12.200 - - -
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.783 - 17.783 17.783 - - -
IV.1 801 80195
6050
Zakup kontenera sanitarnego Urząd Gminy 2010 17.783 - 17.783 17.783 - - -
V. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5.132 - 5.132 - - 108 5.024
V.1 853 85395
6067, 6069
Zakup kserokopiarki GOPS 2010 5.132 - 5.132 - - 108
(budżet państwa)
5.024
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70.952 732 70.220 70.220 - - -
VI.1 900 90015
6050
Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kośc. Urząd Gminy 2010 70.952 732 70.220 70.220 - - -
VII. DOFINANSOWNIEZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU 888.485 - 888.485 - 888.485 - -
VII.1 600 60014
6300
Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestyc.w zakresie budowy dróg Urząd Gminy 2010 888.485 - 888.485 - 888.485 - -
RAZEM (I+VII): 10.287.107 86.719 9.358.634 1.088.792 4.264.711 108 4.005.023
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVIII/185/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 10 listopada 2010 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo":
- dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów.
2) Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":
- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z niższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
3) Dział 801 - "Oświata i wychowanie":
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
4) Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej":
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednych paragrafach i braków na innych.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na poziom planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe