Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/203/10 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów budżetowych - 9.349.641 zł.
- plan wydatków budżetowych - 11.162.681 zł.
§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.813.040 zł.
§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIII/203/10
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4
UZASADNIENIE
- wprowadzono plan wydatków w formie dotacji celowej na sfinansowanie ZGKiM w Kuźnicy inwestycji instalacji hydroforu - 4.500 zł. (zmiana załącznik Nr 1, 2, 3)
- dokonano przeniesienia środków z remontów w Oświacie na realizację inwestycji wykonania polbruku na placu apelowym przy szkole w Kuźnicy - 10.506 zł. (zmiana załącznik Nr 1, 4)
- dokonano zmiany paragrafu z bieżącego na inwestycyjny przy pomocy finansowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce - 10.000 zł. (zmiana załącznik Nr 1, 2)
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe