Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/218/10 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 11 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 146,Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 220.137 zł Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 220.137 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. W Uchwale Budżetowej Gminy Nowe Piekuty na rok 2010 zmienia się załącznik Nr 4, 4A uchwały niniejszej ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)

3. Przeniesieniu planu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 13.277.822 zł plan wydatków ogółem wynosi - 15.552.213 zł

1) Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 2.274.391 zł stanowi: kredyt długoterminowy w kwocie 914.949 zł pożyczka na prefinansowanie 1.044.442 zł pożyczka w kwocie 315.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/218/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/218/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

zadania inwestycyjne na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/218/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/218/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe