Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 226/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123 poz. 835) oraz art. 184 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w zwiazku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.319.943 zł i zmniejsza się o kwotę 448.008 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.251.260 zł i zmniejsza się o kwotę 379.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2010 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 67.651.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 12.012.457 zł,

- dochody bieżące w wysokości 55.639.516 zł.

2. Wydatki ogółem 72.382.813 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 17.840.732 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 54.542.081 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 5.954.814 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.223.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 14.926.367 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2010 rokuw wysokości 11.297.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 341.070 zł oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości 498.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2010 r. w wysokości 19.332.877 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.730.840 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

2. Wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.057.433 zł.

3. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 673.407 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu..

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/XXXVII/10
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Uchw 226 RP 09.11.10 zał. 1-7 do uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 226/XXXVII/10
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

uchw 226 RP 09.11.10 zał. 8 objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe