Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, 2007 roku Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 92 poz. 753) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 92 098 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 92 098 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do nieniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 54 993 993,00 zł

2) Wydatki ogółem - 56 487 627,00 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/243/10
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

3 969 358,00

6 668,00

3 976 026,00

80195

Pozostała działalność

3 900 471,00

6 668,00

3 907 139,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

6 668,00

6 668,00

Własne

0,00

6 668,00

6 668,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 804 856,00

85 430,00

1 890 286,00

85395

Pozostała działalność

1 375 538,00

85 430,00

1 460 968,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 269 891,00

72 615,00

1 342 506,00

Własne

1 269 891,00

72 615,00

1 342 506,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

88 666,00

12 815,00

101 481,00

Własne

14 087,00

12 815,00

26 902,00

Razem:

54 901 895,00

92 098,00

54 993 993,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/243/10
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

20 625 696,00

6 668,00

20 632 364,00

80195

Pozostała działalność

5 630 036,00

6 668,00

5 636 704,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

6 668,00

6 668,00

Własne

0,00

6 668,00

6 668,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 388 182,00

85 430,00

2 473 612,00

85395

Pozostała działalność

1 241 878,00

85 430,00

1 327 308,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

286 634,00

2 295,00

288 929,00

Własne

286 634,00

2 295,00

288 929,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 894,00

405,00

14 299,00

Własne

13 894,00

405,00

14 299,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

71 656,00

7 638,00

79 294,00

Własne

71 656,00

7 638,00

79 294,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 686,00

1 348,00

5 034,00

Własne

3 686,00

1 348,00

5 034,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

9 719,00

1 232,00

10 951,00

Własne

9 719,00

1 232,00

10 951,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

560,00

217,00

777,00

Własne

560,00

217,00

777,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

345 012,00

41 416,00

386 428,00

Własne

345 012,00

41 416,00

386 428,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

11 689,00

7 309,00

18 998,00

Własne

11 689,00

7 309,00

18 998,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

48 407,00

2 720,00

51 127,00

Własne

48 407,00

2 720,00

51 127,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

3 077,00

480,00

3 557,00

Własne

3 077,00

480,00

3 557,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

69 737,00

14 594,00

84 331,00

Własne

69 737,00

14 594,00

84 331,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 206,00

2 576,00

3 782,00

Własne

1 206,00

2 576,00

3 782,00

4757

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 107,00

2 720,00

8 827,00

Własne

6 107,00

2 720,00

8 827,00

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

459,00

480,00

939,00

Własne

459,00

480,00

939,00

Razem:

56 395 529,00

92 098,00

56 487 627,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/243/10
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2010

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 6 668 zł w związku z realizacją projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 85 430 zł zł w związku z realizacją projektu pn. "Profesjonalnie wykształcony Fryzjer i Kucharz - to źródło sukcesu" w ramach POKL realizowanego przez ZSO i Z w Ciechanowcu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe