Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/275/10 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 518.321,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.637.421,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów -20.082.679,00 zł,
- dochody bieżące - 18.170.582,00 zł,
- dochody majątkowe - 1.912.097,00 zł.
Plan wydatków - 25.443.375,00 zł,
- wydatki bieżące - 19.206.869,00 zł,
- wydatki majątkowe - 6.236.506,00 zł.
Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.360.696,00 zł stanowią kredyty długoterminowe.
§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 1,
§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.360.696,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.360.696,00 zł.
§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.843.836,00 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 483.140,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 9. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.360.696,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pozyczek i kredytów w kwocie 483.140,00 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 11 Uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/275/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 października 2010 r.


Objaśnienia
W dziale 010 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 295.385,00zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym.
W dziale 754 dokonano zmian w planie dochodów o kwotę 3.001,00 zł z tytułu wypłaty środków z OSP Czerwonka.
W dziale 854 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72.753,00zł na podstawie pisma FB.II.MS.3011-293/2010 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 127.650,00zł w tym na:
- wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych - 18.000,00zł
- wypłaty zasiłków stałych - 15.500,00zł
(Pismo Nr FB.II.MC.3011 - 277/2010 Podlaski Urząd Wojewódzki)
(Pismo Nr FB.II.MC.3011 - 275/2010 Podlaski Urząd Wojewódzki)
- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 33.641,00zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 60.509,00zł (Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB. II.MC.3011 - 250/2010 z dnia 21.10.2010 r.)
W dziale 801 zwiększono plan dochodów i wydatków 330,00zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
W dziale 751 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 19.202,00zł na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Zwiększony deficyt budżetowy gminy w kwocie 1.071.100,00zł przeznacza się na:
- przeprojektowanie dokumentacji technicznej Stacji Uzdatniania Wody w Suchowoli, Leśnikach, Kopciówce - 130.000,00zł
- wykonanie linii wodociągowej przy ul. 3 Maja w Suchowoli - 27.000,00zł
- odśnieżanie - 130.000,00zł
- żwirowanie dróg gminnych i uzupełnienie pospółki - 190.000,00 zł
- wykonanie przepustów - 40.000,00 zł
- ekwiwalent p. poż. i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, zakup zestawu medycznego - 55.000,00zł
- wykonanie przyłącza energetycznego do garażu OSP Horodnianka - 4.100,00 zł
- promocja gminy - 60.000,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od umów - zleceń prac. administracyjnych - 50.000,00zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 47.500,00zł
- utrzymanie stołówki szkolnej w Suchowoli w związku z dodatkowym wyżywieniem uczniów ze szkól (w: Wólce, Jatwiezi Dużej, Chodorówce, Czerwonce) - 39.800,00zł
- wydatki dla szkół (zakup oleju opałowego dla Czerwonki i Wólki - 20.700,00zł, nagroda jubileuszowa - 4.500,00zł, opracowanie dokumentacji na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej - 4.500,00zł)
- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchowola - 60.000,00zł
- opracowanie dokumentacji "Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Suchowoli" - 45.000,00zł
- budowę pomnika na 11 listopada - 10.000,00zł
- przeniesienie pomnika "Centrum Europy" - 10.000,00zł
- udział środków własnych w wys. 20% kosztów realizacji zadania w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów "Stypendia i zasiłki socjalne" - 55.000,00zł
- utrzymanie parku (dodatkowe prace w parku, energia, woda) - 35.000,00zł
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe - 8.000,00zł
- animator sportu dzieci i młodzieży - 5.000,00zł
- zakup i instalacja fontanny świetlnej w Parku Miejskim w Suchowoli - 40.000,00zł
Wprowadzono zmiany w zał. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010r." dodając: poz. 23 pn. "Wykonanie linii wodociągowej przy ul. 3 Maja w Suchowoli" - 27.000,00zł.
Poz. 24 "Przeprojektowanie dokumentacji technicznej uzdatniania wody w hydroforniach Suchowola, Leśniki, Kopciówka" - 130.000,00zł.
Poz. 25 "Zakup i montaż fontanny świetlnej w Parku Miejskim w Suchowoli" - 40.000,00zł. Wprowadza się zmiany w zał. przychody i rozchody na 2010r dodając kredyt długoterminowy w kwocie 1.071.100,00zł.
Dokonuje się zmian w zał. "Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010" zgodnie z zał. 4. W/w załączniku zwiększa się plan przychodów i rozchodów 20.000,00zł w rozdziale 80101 oraz 180.000,00zł w rozdz. 80148.
Dołącza się prognozę kwoty długu na lata 2010 i lata 2011 - 2010.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/275/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 października 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r.
w złotych
L.p Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. - zakoń. Wartość nakładów ogółem Środki poniesione
do 31.12.2009 r.
Środki wynikające
z planu na 2010 r.
- ogółem
w tym: Środki pozab.
planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł
środki własne budżetowe Kredyty
długoterminowe
pożyczki Środki z funduszy unijnych1
dotacje
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 01010 Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka 2010 27.718 - 27.718 27.718 - - - -
2. 01010 Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty 2010 17.080 - 17.080 17.080 - - - -
3.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap, w tym:
2009 - 2010 2.568.678 3.660 7.320 7.320 - - - -
01010 - budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach 1.937.474 - - - - - - -
90001 - przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja 595.524 - - - - - - -
01010 - dokumentacja
- inspektor nadzoru
2009-2010 10.980
24.700
3.660
-
7.320
-
7.320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. 60016 Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk Nr 103493 B ,w tym: 2008-2010
1.310.752
280.236
1.030.516
360.668
-
-

669.848
-
- roboty budowlane
- inspektor nadzoru
- promocja projektu
- studium wykonalności
1.276.635
12.767
9.760
11.590
265.986
2.660
-
11.590
1.010.649
10.107
9.760
-
353.714
3.538
3.416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
656.935
6.569
6.344
-
-
-
-
5. 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodnianka - Ciemne
2010 941.268 - 941.268
474.778 - - - -
466.490 - - -
60016
Inspektor nadzoru 2010
10.000 - 10.000 5.001 - - - -
4.999 - - -
6. 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno 2010 305.583 - 305.583 305.583 - - - -
60016 Inspektor nadzoru
2010 4.000 - 4.000 4.000 - - - -
7. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym: 2010-2011 3.840.000 - 687.000 687.000 - - - -
7.1 60016 Remont ulicy Rzemieślniczej 2010 175.000 175.000 175.000
60016 Inspektor nadzoru
2.000 -
2.000 2.000
-
-
-
-
7.2 60016 Ulica Polna 2010-2011 875.000 - - -
60016 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
27.500
10.000
-
-
27.500
-
27.500
-
7.3 60016 Remont ulicy 3-go Maja 2010
408.000
-
408.000
408.000
-
-
-
-
60016 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
4.500
25.000
-
-
4.500
25.000
4.500
25.000
-
-
-
-
-
-
-
-
7.4 60016 Ulica Ogrodowa, w tym: 2010-2011 2.313.000 - 45.000 45.000 - - - -
- odcinek I i III 704.000 - - - - - - -
- odcinek II 492.000 - - - - - - -
- odcinek IV, V, VI 765.000 - - - - - - -
- ul. Słoneczna

284.000

- - - - - - -
- dokumentacja
- inspektor nadzoru
45.000
23.000
- 45.000
-
45.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.

80101 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli 2010 159.000 - 159.000
159.000 - - - -
80101 Inspektor nadzoru 5.000 - 5.000 5.000 - - - -
9. 92601 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej "Moje boisko" - Orlik 2012 2009 - 2010 1.180.000 895.770 284.230 284.230 - - - -
92601 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
2009-2010 30.500
15.000
30.500
-
-
15.000
-
15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym: 2010- 2012 3.678.087 - 163.099 26.840 - - - -
136.259
80120 - budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko 1.226.330 - 136.259 - - - - -
136.259
63095 - utworzenie Centrum Informacji Turystycznej 46.508 - - - - - - -
92109 - remont kina "Kometa" w Suchowoli 727.242 - - - - - - -
90004 - turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki 990.254 - - - - - - -
63095 - budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach 376.143 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekomuzeum ,,Na szlaku wielokulturowej Suchowoli" 27.500 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii 49.174 - - - - - - -
63095 - zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego 80.119 - - - - - - -
63095 - dokumentacje
- studium wykonalności
- obsługa projektu
-
8.540
146.277
-
-
-
-
8.540
18.300
-
8.540
18.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym: 2008 - 2012 6.116.773 105.407 - - - - - -
90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej 2.599.816 105.407 - - - - - -
01010 Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach 3.480.357 - - - - - - -
01010 Inspektor nadzoru 36.600 - - - - - - -
12. 90004 Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli
2010 1.013.727
-

1.013.727
513.727

-

-

500.000

-

90004 Inspektor nadzoru
2010 11.400 - 11.400 11.400
- - - -
13. 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli 2009-2011 632.884 - 37.835 37.835 - - - -
92601 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
2009-2011 10.000
20.000
-
20.000
1.000
-
1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14. 60016 Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin 2010 15.000 - 15.000 15.000 - - - -
15. 80120 Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:
2010-2011

2.363.395

-

12.200

12.200

-

-

-

-
- studium wykonalności 12.200 - 12.200 12.200 - - - -
16. 92195 Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli 2010 155.500 - 155.500 155.500 - - - -
17. 63095


Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym: 2010 689.244 - 689.244 689.244 - - - -
- opracowanie projektu technicznego 20.000 - 20.000 20.000 - - - -
- inspektor nadzoru 10.000 10.000 10.000 - - - -
18. 63095 Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą, tym: 2010-2011


589.500-12.20012.200----
- inspektor nadzoru
- dokumentacja techniczna
10.000
12.200
-
-
-
12.200
-
12.200
-
-
-
-
-
-
-
-
19. 75412 Zakup motopomp dla OSP Suchowola (1 szt.) i OSP Horodnianka (1 szt.) 2010 39.000 - 39.000 39.000 - - - -
20. 75412 Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty, w tym: 2010 - 2011 875.100 - 36.600 36.600 - - - -
- dokumentacja techniczna, 36.600 - 36.600 36.600 - - - -
- inspektor nadzoru 15.000 - - - - - - -
21. 60016 Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej, w tym: 2010 - 2011 659.771 - 12.200 12.200 - - - -
- dokumentacja techniczna 12.200 - 12.200 12.200 - - - -
- inspektor nadzoru 10.000 - - - - - - -
22. 90004 Budowa systemu TV przemysłowej (monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli) 2010 40.000 - 40.000 40.000 - - - -
23. 01010 Wykonanie linii wodociągowej na ulicy 3 Maja w Suchowoli 2010 27.000 - 27.000 27.000 - - - -
24. 01010 Przeprojektowanie dokumentacji technicznej uzdatniania wody w Suchowoli, Leśniki 2010 130.000 - 130.000 130.000 - - - -
25. 90004 Zakup i montaż fontanny świetlicy w Parku Miejskim w Suchowoli 2010 40.000 - 40.000 40.000 - - - -
26. 75412 Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Czerwonce 2010 8.500 - 8.500 8.500 - - - -
RAZEM 27.529.460 1.335.573 5.938.220 4.160.624 607.748 - 1.169.848 -
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/275/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 października 2010 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2010 rok
1 2 3 4
Przychody ogółem: 5.843.836,00
1. Kredyty § 952 5.843.836,00
2. Pożyczki § 952 -
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 -
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 -
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 -
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 -
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 -
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 -
Rozchody ogółem: 483.140,00
1. Spłaty kredytów § 992 314.640,00
2. Spłaty pożyczek § 992 168.500,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 -
4. Udzielone pożyczki § 991 -
5. Lokaty § 994 -
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 -
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 -
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/275/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 października 2010 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok
w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki dochodów własnych Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. Przychody na rok 2010 Wydatki na rok 2010 Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r.
1. 801 Oświata i wychowanie 96.328,46 410.000,00 506.328,46
80101 Szkoły podstawowe 30.880,93 20.000,00 50.880,93 -
80110 Gimnazja 21.160,84 30.000,00 51.160,84 -
80148 Stołówki szkolne 44.286,69 360.000,00 404.286,69 -
Sytuacja finansowa Gminy Suchowola na lata 2010 - 2020
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.439.684,00 zł oraz odsetek 722.497,00 zł.

1. Cel pożyczki - Rozwój transgranicznego systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Suchowola wraz z przebudową hydroforni w Chodorówce Nowej.
- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki - 489.000,00 zł,
- kwota odsetek - 53.954,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki w 2010 r. - 81.500,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 17.150,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 444.304,00 zł.
Rok Kwota pożyczki Odsetki Razem
2010 81.500,00 zł 17.150,00 zł 98.650,00 zł
2011 81.500,00 zł 13.900,00 zł 95.400,00 zł
2012 81.500,00 zł 10.700,00 zł 92.200,00 zł
2013 81.500,00 zł 7.300,00 zł 88.800,00 zł
2014 81.500,00 zł 4.100,00 zł 85.600,00 zł
2015 81.500,00 zł 804,00 zł 82.304,00 zł
489.000,00 zł 53.954,00 zł 542.954,00 zł
2. Cel kredytu: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- nazwa banku - Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu - 194.230,00 zł,
- kwota odsetek - 18.140,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 65.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 8.917,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 138.453,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 65.000,00 zł 8.917,00 zł 73.917,00 zł
2011 65.000,00 zł 5.349,00 zł 70.349,00 zł
2012 64.230,00 zł 3.874,00 zł 68.104,00 zł
194.230,00 zł 18.140,00 zł 212.370,00 zł
3. Cel kredytu: Przebudowa ulicy we wsi Domuraty
- nazwa banku - Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu - 136.196,00 zł,
- spłata odsetek - 15.748,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 34.052,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 6.200,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 111.692,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 34.052,00 zł 6.200,00 zł 40.252,00 zł
2011 34.052,00 zł 5.100,00 zł 39.152,00 zł
2012 34.050,00 zł 2.100,00 zł 36.150,00 zł
2013 34.042,00 zł 2.348,00 zł 36.390,00 zł
136.196,00 zł 15.748,00 zł 151.944,00 zł
4. Cel pożyczki: Zakup używanego średniego samochodu gaśniczego
- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki - 12.000,00 zł,
- kwota odsetek - 1.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 12.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 1.500,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 0 zł
Rok Kwota pożyczki Odsetki Razem
2010 12.000,00 zł 1.500,00 zł 13.500,00 zł
12.000,00 zł 1.500,00 zł 13.500,00 zł
5. Cel pożyczki: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli
- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki - 225.000,00 zł,
- kwota odsetek - 31.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 75.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 15.750,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 165.750,00 zł.
Rok Kwota pożyczki Odsetki Razem
2010 75.000,00 zł 15.750,00 zł 90.750,00 zł
2011 75.000,00 zł 10.500,00 zł 85.500,00 zł
2012 75.000,00 zł 5.250,00 zł 80.250,00 zł
225.000,00 zł 31.500,00 zł 256.500,00 zł
6. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu - 579.852,00 zł,
- kwota odsetek - 97.409,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 145.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 38.270,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 493.991,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 145.000,00 zł 38.270,00 zł 183.270,00 zł
2011 145.000,00 zł 28.700,00 zł 173.700,00 zł
2012 145.000,00 zł 20.289,00 zł 156.289,00 zł
2013 144.852,00 zł 10.150,00 zł 155.002,00 zł
579.852,00 zł 97.409,00 zł 677.261,00 zł
7. Cel kredytu: kredyt na sfinansowanie deficytu
- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu - 667.406,00 zł,
- kwota odsetek - 165.516,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 0 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 44.048,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 788.874,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - 44.048,00 zł 44.048,00 zł
2011 133.480,00 zł 37.374,00 zł 170.854,00 zł
2012 133.480,00 zł 28.031,00 zł 161.511,00 zł
2013 133.480,00 zł 18.687,00 zł 152.167,00 zł
2014 133.480,00 zł 28.032,00 zł 161.512,00 zł
2015 133.486,00 zł 9.344,00 zł 142.830,00 zł
667.406,00 zł 165.516,00 zł 832.922,00 zł
8. Cel kredytu: zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czerwonka
- kwota kredytu - 200.000,00 zł,
- kwota odsetek - 15.960,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki - 67.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek - 8.000,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 140.960,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 70.588,00 zł 8.000,00 zł 78.588,00 zł
2011 70.588,00 zł 5.320,00 zł 75.908,00 zł
2012 58.824,00 zł 2.640,00 zł 61.464,00 zł
200.000,00 zł 15.960,00 zł 215.960,00 zł
9. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Suchowola
- nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska
- kwota kredytu - 1.936.000,00 zł,
- kwota odsetek - 322.770,00 zł
- kwota spłaconego kredytu - "0" zł
- kwota spłaconych odsetek - 80.000,00 zł
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 2.178.770,00 zł
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - zł 80.000,00 zł 80.000,00 zł
2011 387.200,00 zł 80.925,00 zł 468.125,00 zł
2012 387.200,00 zł 64.740,00 zł 451.940,00 zł
2013 387.200,00 zł 48.550,00 zł 435.750,00 zł
2014 387.200,00 zł 32.370,00 zł 419.570,00 zł
2015 387.200,00 zł 16.185,00 zł 403.385,00 zł
1.936.000,00 zł 322.770,00 zł 2.258.770,00 zł
II. Wnioskowane kredyty w 2010 r.

1. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- kwota kredytu - 483.140,00 zł,
- kwota odsetek - 111.973,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu - wrzesień 2010 r.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - 11.317,00 zł 11.317,00 zł
2011 97.000,00 zł 33.560,00 zł 130.560,00 zł
2012 97.000,00 zł 26.840,00 zł 123.840,00 zł
2013 97.000,00 zł 20.128,00 zł 117.128,00 zł
2014 97.000,00 zł 13.408,00 zł 110.408,00 zł
2015 95.140,00 zł 6.720,00 zł 101.860,00 zł
483.140,00 zł 111.973,00 zł 595.113,00 zł
2. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu
- kwota kredytu - 4.289.596,00 zł,
- kwota odsetek - 1.864.543,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu - lipiec - listopad 2010 r.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - 112.783,00 zł 112.783,00 zł
2011 428.960,00 zł 293.970,00 zł 722.930,00 zł
2012 428.960,00 zł 286.690,00 zł 715.650,00 zł
2013 428.960,00 zł 235.200,00 zł 664.160,00 zł
2014 428.960,00 zł 211.740,00 zł 640.700,00 zł
2015 428.960,00 zł 188.260,00 zł 617.220,00 zł
2016 428.960,00 zł 164.780,00 zł 593.740,00 zł
2017 428.960,00 zł 141.200,00 zł 570.160,00 zł
2018 428.960,00 zł 105.920,00 zł 534.880,00 zł
2019 428.960,00 zł 70.640,00 zł 499.600,00 zł
2020 428.956,00 zł 53.360,00 zł 482.316,00 zł
4.289.596,00 zł 1.864.543,00 zł 6.154.139,00 zł
3. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu
- kwota kredytu - 1.071.100,00 zł,
- kwota odsetek - 240.420,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu - grudzień 2010 r.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 - 5.000,00 zł 5.000,00 zł
2011 - 58.910,00 zł 58.910,00 zł
2012 214.250,00 zł 58.910,00 zł 273.160,00 zł
2013 214.250,00 zł 47.100,00 zł 261.350,00 zł
2014 214.200,00 zł 35.300,00 zł 249.500,00 zł
2015 214.200,00 zł 23.500,00 zł 237.700,00 zł
2016 214.200,00 zł 11.700,00 zł 225.900,00 zł
1.071.100,00 zł 240.420,00 zł 1.311.520,00 zł
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata 2011 - 2020
Lp. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3) 5.019.536 10.283.520 9.800.380 8.282.600 6.563.106 5.041.822
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 1.486.278 4.439.684 9.800.380 8.282.600 6.563.106 5.041.822
1.1.1 pożyczek 744.500 726.000 557.500 401.000 244.500 163.000
1.1.2 kredytów 741.778 3.713.684 9.242.880 7.881.600 6.318.606 4.878.822
1.1.3 obligacji - - - - - -
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) 3.533.258 5.843.836 - - - -
1.2.1 pożyczki 150.000 - - - - -
1.2.2 kredyty 3.383.258 5.843.836 - - - -
w tym: EBOIR - -
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje - - - - - -
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania - - - - - -
1.3.2 Planowane zobowiązania - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 661.758 832.075 2.091.388 2.229.558 1.910.747 1.667.290
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 579.852 483.140 1.517.780 1.719.494 1.521.284 1.342.340
2.1.1 kredytów i pożyczek 579.852 483.140 1.517.780 1.719.494 1.521.284 1.342.340
2.1.2 wykup papierów wartościowych - - - - - -
2.1.3 udzielonych poręczeń - - - - - -
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania - - - - - -
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 81.906 348.935 573.608 510.064 389.463 324.950
3. Prognozowane dochody budżetowe 21.248.005 20.082.679 25.517.780 24.800.203 24.157.843 22.978.899
3.1 dochody bieżące 19.845.661 18.170.582 16.667.780 20.800.203 20.157.843 19.978.899
3.2 dochody majątkowe 1.402.344 1.912.097 8.850.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 23.153.834 25.443.375 24.000.000 23.080.709 22.636.559 21.636.559
4.1 wydatki bieżące 17.469.580 19.206.869 15.000.000 18.465.709 18.136.559 18.136.559
4.2 wydatki majątkowe 5.684.254 6.236.506 9.000.000 4.615.000 4.500.000 3.500.000
5. Prognozowany wynik finansowy -1.905.829 -5.360.696 +1.517.780 +1.719.494 +1.521.284 +1.342.340
1 2 3 4 5 6 7 8
6. Relacje do dochodów (w%): - - - - - -
6.1 długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3 20,90% 49,53% 32,46% 26,47% 20,87% 16,10%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)( 1.1+1.2-2.1):3 20,90% 49,53% 32,46% 26,47% 20,87% 16,10%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3) 3,12% 4,21% 8,20% 8,99% 7,91% 7,26%
6.4 spłaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( 2.1+2.3):3 3,12% 4,21% 8,20% 8,99% 7,91% 7,26%
Lp. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3) 3.699.482 2.358.996 1.715.836 1.286.876 857.916 428.956
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 3.699.482 2.358.996 1.715.836 1.286.876 857.916 428.956
1.1.1 pożyczek 81.500 - - - - -
1.1.2 kredytów 3.617.982 2.358.996 1.715.836 1.286.876 857.916 428.956
1.1.3 obligacji - - - - - -
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) - - - - - -
1.2.1 pożyczki - - - -
1.2.2 kredyty - - - - -
w tym: EBOIR - -
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje - - - - - -
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania - - - - - -
1.3.2 Planowane zobowiązania - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 1.585.299 819.640 570.160 534.880 499.600 482.316
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 1.340.486 643.160 428.960 428.960 428.960 428.956
2.1.1 kredytów i pożyczek 1.340.486 643.160 428.960 428.960 428.960 428.956
2.1.2 wykup papierów wartościowych - - - - - -
2.1.3 udzielonych poręczeń - - - - - -
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania - - - - - -
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 244.813 176.480 141.200 105.920 70.640 53.360
3. Prognozowane dochody budżetowe 21.323.127 20.916.558 21.222.483 21.742.608 21.222.483 21.742.604
3.1 dochody bieżące 20.323.127 19.916.558 19.722.483 20.342.608 19.822.483 20.242.604
3.2 dochody majątkowe 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 19.982.641 20.273.398 20.793.523 21.313.648 20.793.523 21.313.648
4.1 wydatki bieżące 18.482.641 18.773.398 19.293.523 19.813.648 19.293.523 19.813.648
4.2 wydatki majątkowe 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
5. Prognozowany wynik finansowy +1.340.486 +643.160 +428.960 +428.960 +428.960 +428.956
1 2 3 4 5 6 7 8
6. Relacje do dochodów (w%): - - - - - -
6.1 długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3 11,07% 8,21% 6,07% 3,95% 2,03% -
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)( 1.1+1.2-2.1):3 11,07% 8,21% 6,07% 3,95% 2,03% -
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3) 7,44% 3,92% 2,69% 2,46% 2,35% -
6.4 spłaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( 2.1+2.3):3 7,44% 3,92% 2,69% 2,46% 2,35% -
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/275/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 października 2010 r.
Razem: 161 259,00 0,00 161 259,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 560,00 3 001,00 12 561,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 9 560,00 3 001,00 12 561,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3 001,00 3 001,00
801 Oświata i wychowanie 12 000,00 330,00 12 330,00
80195 Pozostała działalność 0,00 330,00 330,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 330,00 330,00
852 Pomoc społeczna 917 400,00 49 141,00 966 541,00
85216 Zasiłki stałe 95 000,00 15 500,00 110 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95 000,00 15 500,00 110 500,00
85295 Pozostała działalność 353 000,00 33 641,00 386 641,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 353 000,00 33 641,00 386 641,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279 638,00 72 753,00 352 391,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 242 920,00 72 753,00 315 673,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 242 920,00 72 753,00 315 673,00
Razem: 16 779 517,00 125 225,00 16 904 742,00
Rodzaj: Zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 366 867,00 295 385,00 662 252,00
01095 Pozostała działalność 366 867,00 295 385,00 662 252,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 366 867,00 295 385,00 662 252,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 885,00 19 202,00 40 087,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 19 202,00 19 202,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 19 202,00 19 202,00
852 Pomoc społeczna 2 127 000,00 78 509,00 2 205 509,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 116 500,00 60 509,00 2 177 009,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 116 500,00 60 509,00 2 177 009,00
85295 Pozostała działalność 8 000,00 18 000,00 26 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000,00 18 000,00 26 000,00
Razem: 2 623 582,00 393 096,00 3 016 678,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVLII/275/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 października 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 400 242,00 0,00 400 242,00
Rodzaj: Porozumienia
Razem: 20 000,00 0,00 20 000,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 272 155,00 157 000,00 429 155,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 122 735,00 157 000,00 279 735,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 798,00 157 000,00 201 798,00
600 Transport i łączność 3 743 867,00 360 000,00 4 103 867,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 458 344,00 360 000,00 3 818 344,00
4270 Zakup usług remontowych 129 097,00 190 000,00 319 097,00
4300 Zakup usług pozostałych 298 389,00 170 000,00 468 389,00
630 Turystyka 760 410,00 45 000,00 805 410,00
63095 Pozostała działalność 760 410,00 45 000,00 805 410,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 651,00 45 000,00 60 651,00
750 Administracja publiczna 2 134 037,00 157 500,00 2 291 537,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 698 991,00 50 000,00 1 748 991,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 525,00 4 500,00 157 025,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 26 285,00 700,00 26 985,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92 500,00 44 800,00 137 300,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 165,00 60 000,00 190 165,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 500,00 30 000,00 88 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 66 665,00 30 000,00 96 665,00
75095 Pozostała działalność 242 381,00 47 500,00 289 881,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 200,00 38 000,00 106 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 800,00 5 600,00 16 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 752,00 900,00 4 652,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 3 000,00 9 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 259 208,00 59 100,00 318 308,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 253 638,00 59 100,00 312 738,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 500,00 27 500,00 63 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 560,00 14 000,00 66 560,00
4260 Zakup energii 11 000,00 5 000,00 16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 100,00 4 100,00 20 200,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 8 500,00 47 500,00
801 Oświata i wychowanie 7 158 987,00 137 831,00 7 296 818,00
80101 Szkoły podstawowe 3 674 021,00 37 700,00 3 711 721,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 227 888,00 4 500,00 2 232 388,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 415,00 20 400,00 202 815,00
4300 Zakup usług pozostałych 67 009,00 12 800,00 79 809,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 633 302,00 60 000,00 693 302,00
4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 60 000,00 510 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 159 199,00 82 801,00 242 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 673,00 26 600,00 111 273,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 627,00 3 905,00 17 532,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 198,00 650,00 2 848,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 36 969,00 63 969,00
4260 Zakup energii 15 000,00 14 677,00 29 677,00
80195 Pozostała działalność 99 588,00 - 42 670,00 56 918,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 330,00 330,00
4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 - 43 000,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 260 378,00 49 141,00 1 309 519,00
85216 Zasiłki stałe 95 000,00 15 500,00 110 500,00
3110 Świadczenia społeczne 95 000,00 15 500,00 110 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 - 5 000,00 15 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 240,00 - 5 000,00 11 240,00
85295 Pozostała działalność 413 000,00 38 641,00 451 641,00
3110 Świadczenia społeczne 390 550,00 33 641,00 424 191,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 450,00 5 000,00 21 450,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 286 579,00 127 753,00 414 332,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 242 920,00 127 753,00 370 673,00
3240 Stypendia dla uczniów 210 465,00 127 753,00 338 218,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 479 890,00 70 000,00 1 549 890,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 080 127,00 70 000,00 1 150 127,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 5 000,00 9 400,00
4260 Zakup energii 0,00 5 000,00 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 400,00 20 000,00 30 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 80 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 574 300,00 20 000,00 594 300,00
92195 Pozostała działalność 155 500,00 20 000,00 175 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 20 000,00 20 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 374 215,00 13 000,00 387 215,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 32 050,00 13 000,00 45 050,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 785,00 13 000,00 36 785,00
Razem: 20 810 130,00 1 196 325,00 22 006 455,00
Rodzaj: Zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 366 867,00 295 385,00 662 252,00
01095 Pozostała działalność 366 867,00 295 385,00 662 252,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 971,00 3 971,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 604,00 604,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 54,00 54,00
4260 Zakup energii 500,00 200,00 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 700,00 5 700,00
4430 Różne opłaty i składki 359 674,00 289 593,00 649 267,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 333,00 263,00 1 596,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 885,00 19 202,00 40 087,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 19 202,00 19 202,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 10 290,00 10 290,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 354,00 354,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 57,00 57,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 326,00 2 326,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 500,00 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 175,00 3 175,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 500,00 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 500,00 500,00
852 Pomoc społeczna 2 127 000,00 78 509,00 2 205 509,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 116 500,00 60 509,00 2 177 009,00
3110 Świadczenia społeczne 2 050 032,00 60 509,00 2 110 541,00
85295 Pozostała działalność 8 000,00 18 000,00 26 000,00
3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 18 000,00 26 000,00
Razem: 2 623 582,00 393 096,00 3 016 678,00
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe