Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 178/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów własnych na kwotę 106.522 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe zadań własnych o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zwiększyć dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 130.976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dokonać zmian w planie wydatków zadań własnych na kwotę 190.052 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Objaśnienie zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody ogółem 17.199.826 zł;

2)wydatki ogółem 20.952.402 zł;

3)planowany deficyt budżetowy 3.752.576 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 2.008.333 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie 496.870 zł, wolnymi środkami - 1.247.373 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Szymanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmniejszyć dochody

Zwiększyć dochody

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

700

70005

0760

2.250

010

01095

0690

1.800

700

70005

0770

36.000

010

01095

0770

19.557

756

75615

0310

68.272

600

60016

0490

900

700

70005

0690

450

700

70005

0750

8.000

700

70095

0970

2.519

750

75023

0920

10.000

750

75095

0970

18.400

754

75412

0970

1.300

756

75615

0320

257

756

75616

0500

7.000

756

75616

0910

4.300

756

75618

0690

19.000

756

75621

0020

2.000

852

85212

2360

4.200

852

85295

0970

3.520

900

90095

0570

1.636

900

90095

0870

1.540

900

90095

6337

143

Razem

106.522

Razem

106.522


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmniejszyć dochody

Zmniejszyć wydatki

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

852

85295

2023

102

852

85295

4213

1

852

85295

4303

101

Razem

102

Razem

102


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zwiększyć dochody

Zwiększyć wydatki

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

756

75618

0480

10.000

851

85154

4170

2.610

851

85154

4210

3.685

851

85154

4300

3.345

851

85154

4410

100

851

85154

4750

260

Razem

10.000

Razem

10.000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zwiększyć dochody

Zwiększyć wydatki

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

853

85395

2337

127.609

853

85395

4017

27.670

853

85395

2339

3.367

853

85395

4019

730

853

85395

4117

4.464

853

85395

4119

118

853

85395

4127

719

853

85395

4129

19

853

85395

4177

11.259

853

85395

4179

297

853

85395

4217

10.269

853

85395

4219

271

853

85395

4307

71.552

853

85395

4309

1.888

853

85395

4417

780

853

85395

4419

20

853

85395

4437

409

853

85395

4439

11

853

85395

4747

146

853

85395

4749

4

853

85395

4757

341

853

85395

4759

9

Razem

130.976

Razem

130.976


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmniejszyć wydatki

Zwiększyć wydatki

710

71004

4300

10.000

700

70004

4300

4.500

750

75023

4010

18.900

700

70005

4300

1.000

801

80101

4010

57.000

853

85395

3110

19.152

801

80110

4010

70.000

900

90001

6050

150.400

852

85202

4330

15.600

926

92601

2830

15.000

852

85219

4300

552

921

92116

2480

18.000

Razem

190.052

Razem

190.052


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Objaśnienie zmian

Analiza realizacji budżetu wskazuje, że niektóre z planowanych dochodów nie zostaną wykonane, inne zostaną przekroczone. Niższe wpływy wystąpią ze sprzedaży majątku gminy, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wyższe dochody przewiduje się między innymi ze sprzedaży gruntów rolnych, z najmu i dzierżawy składników gminy, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z Powiatowego Urzędu Pracy - na organizację robót publicznych i interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z innych różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Nie planowane były wpływy z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych.

Zakończona została realizacja Programu Integracji Społecznej, zmniejsza się zatem planowane wpływy i wydatki na jego realizację.

O 10.000 zł przekroczone zostały wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększa się więc plan dochodów i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizatorem projektu "Bądź aktywny, bądź niezależny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z umową na ten cel wpłyną środki w kwocie 130.976 zł. Wprowadza się je do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest udział środków własnych w kwocie 19.152 zł.

Nie zmniejszyła się powierzchnia zasobów komunalnych administrowanych przez WPK (nie doszło do planowanej sprzedaży mieszkań). Zwiększy się zatem wydatek na utrzymanie tych zasobów o 4.500 zł.

W związku z przeznaczeniem do sprzedaży 2 działek we wsi Bzury, na wniosek jednego z mieszkańców zachodzi potrzeba ich wyceny. Na ten cel przeznacza się kwotę 1.000 zł.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawełki wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Stanowią one koszty nie objęte umową z Urzędem Marszałkowskim. Wartość kosztorysowa robót dodatkowych wynosi 150.400 zł. O taką kwotę zwiększa się wydatki na to zadanie.

Na zadania w zakresie rozwoju sportu przeznacza się 15.000 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych o 190.052 zł wydatków pozwalają nadwyżki środków planowanych na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Urzędu i oświaty, planowanie przestrzenne, opłaty za pobyt osób w DPS, dotację na utrzymanie Biblioteki (nadwyżka środków planowanych na odprawę emerytalną).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe