Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/243/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 ) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 40.404zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 40.404zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.976zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.976zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 20.845zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 20.845zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. " "Zadania inwestycyjne w 2010 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2010 r." do niejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r. " na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r. "do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienic załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/209/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 marca 2010r. " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010- 2012" na załącznik Nr 6 " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010- 2013" do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r." na załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r. "do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 18.996.981zł

2. Wydatki ogółem - 21.701.551zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.570zł , ktory zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 823.465zł ,

3) wolnych środków w wysokości 7.440zł.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Jan Żeruń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/243/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r

dział

rozdział

§

zwiększenie dochodów

w tym :dochody na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim

zwiększenie wydatków

w tym :wydatki z tytułu umów z Wojewodą Podlaskim

zmniejszenie dochodów

w tym : dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje własne

zmniejszenie wydatków

w tym : wydatki z dotacji celowej na inwestycje własne

600

60016

6330

-

-

-

-

1.976

1.976

-

-

600

60016

6050

-

-

-

-

-

-

1.976

1.976

801

80195

2700

40.404

40.404

-

-

-

-

-

-

801

80195

4300

-

-

40.404

40.404

-

-

-

-

razem:

40.404

40.404

40.404

40.404

1.976

1.976

1.976

1.976


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatów

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zasadzie porozumień

801

80146

4700

345

-

-

-

801

80146

4210

-

-

345

-

900

90095

4300

20.500

-

-

900

90003

4300

-

-

10.000

-

900

90004

4300

-

-

10.000

-

921

92109

2480

-

-

500

-

-

Razem:

-

20.845

-

20.845

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/243/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1. do § 1

1) W rozdziale 60016 na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-5-3/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2010r. zmniejszono dotację celową na zadanie" Przebudowa drogi gminnej Nr 109539B przez wieś Zajęczniki w gminie Drohiczyn" i zminiejszono wydatki na ten cel ze środków dotacji ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

2) W rozdziale 80195 na podstawie umowy z dnia 20 października 2010r. z Wojewodą Podlaskim zwiększono dochody o środki Funduszu Pracy i przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2010. ( Urząd Miejski w Drohiczynie) .

2. do § 2

1) Na podstawie Zarzadzenia Nr 12/10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 2 listopada 2010r. w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia nauczycieli a zwiększono na zakup materiałów szkoleniowych .

2) W rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych i zwiększono na zakup usług pozostałych w rozdziale 90003 i 90004 oraz na zwiększenie dotacji dla MGOK w Drohiczynie na zakup łodzi.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/243/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/243/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/243/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik6.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/243/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik7.doc

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe