Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXX/270/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o 70.794zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 70.794zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych - 19.520.270zł.

- Plan wydatków budżetowych - 19.520.270zł.

4) Załącznik Nr 4 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014" i załącznik Nr 4a "Zadania inwestycyjne w 2010roku" do Uchwały Nr LXVII/265/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/270/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

Dz.

Roz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

W tym

Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone)

Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej

Zadania na mocy umów i porozumień między jst

600

-

-

Transport i łączność

51.181

-

-

-

-

60016

-

Drogi publiczne gminne

51.181

-

-

-

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jst

51.181

-

-

-

757

-

-

Obsługa długu publicznego

14.000

-

-

-

-

75702

-

Obsługa kredytów

14.000

-

-

-

-

-

8070

Odsetki od kredytów

14.000

-

-

-

921

-

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.700

-

-

-

-

92120

-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.700

-

-

-

-

-

4300

Zakup usług pzoostałych

1.700

-

-

-

926

-

-

Kultura fizyczna i sport

3.913

-

-

-

-

92601

-

Obiekty sportowe

3.913

-

-

-

-

-

4010

Wynagrodzenia osobowe

2.413

-

-

-

-

-

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.000

-

-

-

-

-

4120

Składki na FP

500

-

-

-

-

-

-

Razem:

70.794

-

-

-

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/270/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

Dz.

Roz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

W tym

Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone)

Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej

Zadania na mocy umów i porozumień między jst

600

-

-

Transport i łączność

28.144

-

-

-

-

60016

-

Drogi publiczne gminne

28.144

-

-

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.000

-

-

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

5.144

-

-

-

754

-

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

7.000

-

-

-

-

75412

-

Ochotnicze straże pożarne

7.000

-

-

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

-

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

-

-

852

-

-

Pomoc społeczna

22.650

-

-

-

-

85214

-

Zasiłki i pomoc w naturze

9.000

-

-

-

-

-

3110

Świadczenia społeczne

9.000

-

-

-

-

85215

-

Dodatki mieszkaniowe

3.017

-

-

-

-

-

3110

Świadczenia społeczne

3.017

-

-

-

-

85226

-

Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

10.633

-

-

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

10.633

-

-

-

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.000

-

-

-

-

90015

-

Oświetlenie ulic

11.000

-

-

-

-

-

4260

Zakup energii

9.000

-

-

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

-

-

921

-

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.000

-

-

-

-

92109

-

Domy i ośrodki kultury

2.000

-

-

-

-

-

2480

Dotacja podmiotowa

2.000

-

-

-

-

-

-

Razem:

70.794

-

-

-

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/270/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 - 2014

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program

Rok budżetowy
2010

Z tego źródła finansowania

Lata

Dochody własne
Jst

Kredyty

Inne źródła

2011

2012

2013

2014

1.

010

01010

6050

Budowa wodociągu relacji Poryte - Budziski

505.514

-

-

-

-

485.514

-

-

-

Urząd Miejski

2.

010

01010

6050

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej
2012 - 2013

2.200.000

-

-

-

-

-

1.100.000

1.100.000

-

Urząd Miejski

3.

600

60016

6050

Projekty dróg gminnych
2009-2010

55.000

55.000

55.000

-

-

-

-

-

-

Urząd Miejski

4.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni na drogach Barżykowo, Skroda Mała, Chmielewo
w kierunku Sokolichy,
Poryte ul. Strażcka, Rogale
2009 - 2010

1.046.752

435.369

435.369

-

-

-

-

-

-

Urząd
Miejski

5.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych
2010 - 2012

1.917.000

694.159

694.159

-

-

611.420

611.421

-

-

Urząd Miejski

6.

600

60016

6050

Przebudowa ulic na terenie Miasta Stawiski

1.883.457

403.125

403.125

-

-

-

-

-

-

Urząd Miejski

7.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy - Mieszołki - Sokoły łączącej drogę wojewódzką Nr 648 z drogą powiatową Nr 1821B na odcinku 2,945km
2010 - 2012

1.122.541

-

-

-

-

586.861

535.680

-

-

Urząd Miejski

8.

750

75023

6050

Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego
2013-2014

900.000

-

-

-

-

-

-

450.000

450.000

Urząd Miejski

9.

801

80101

6050

Dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku SP Stawiski wraz z częściową przebudową budynku i termomodernizacją

65.880

65.880

65.880

-

-

-

-

-

-

Urząd Miejski

10.

801

80101

6050

Budowa sali gimnastycznej przy SP Stawiski

1.550.000

-

-

-

-

50.000

750.000

750.000

-

Urząd Miejski

11.

801

80110

6050

Rozbudowa budynku Gimnazjum w Stawiskach o aulę.

525.000

-

-

-

-

25.000

250.000

250.000

-

Urząd Miejski

12.

900

90002

6050

Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin - I etap

789.682

473.809

473.809

-

-

315.873

-

-

-

Urząd Miejski

13.

900

90002

6050

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski
2010 - 2012

2.500.000

-

-

-

-

1.250.000

1.250.000

-

-

Urząd Miejski

14.

900

90095

6050

Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach

153.362

-

-

-

-

153.362

-

-

-

Urząd Miejski

-

-

-

-

Razem:

15.214.188

2.127.342

2.127.342

-

-

3.478.065

4.497.101

2.550.000

450.000

-

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXX/270/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostkaorganizacyjna realizująca program

Rok budżetowy
2010

Z tego źródła finansowania

Dochody własne
Jst

Kredyty

Pożyczki

Inne źródła

Środki wymienione
w art.5.ust.1
pkt 2i3 u.f.p.

1.

600

60016

6050

Projekty dróg gminnych

55.000

55.000

55.000

-

-

-

-

Urząd Miejski

2.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni na drogach Barżykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażcka, Rogale
2009 - 2010

1.046.752

435.369

435.369

-

-

-

-

Urząd Miejski

3.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
2010 - 2012

1.917.000

694.159

694.159

-

-

-

-

Urząd Miejski

4.

600

60016

6050

Przebudowa ulic na terenie Miasta Stawiski

1.883.457

403.125

403.125

-

-

-

-

Urząd Miejski

5.

801

80101

6050

Dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku SP Stawiski wraz z częściową przebudową budynku i termomodernizacją

65.880

65.880

65.880

-

-

-

-

Urząd Miejski

6.

900

90002

6050

Budowa systenu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin - I etap

789.682

473.809

473.809

-

-

-

-

Urząd Miejski

-

-

-

-

Razem

5.757.771

2.127.342

2.127.342

-

-

-

-

-

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/270/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 70.794zł., z tego: 51.181zł z zadania "Przebudowa drogi gminnej Lisy - Mieszołki - Sokoły" w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2011; 14.000zł. z odsetek od kredytów; 1.700zł. ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych; 3.913zł. ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne animatorów sportu na boisku "Orlik 2012".

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 70.794zł.

- dział "transport i łączność" - 28.144zł. (zakup żwiru, piaskosoli i bieżące utrzymanie dróg);

- dział "bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż." - 7.000zł. (zakup paliwa i naprawy samochodów);

- dział "pomoc społeczna" - 22.650zł. (zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej);

- dział "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 11.000zł. (oświetlenie ulic i konserwacja);

- dział "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 2.000zł. (dotacja dla GOK-u na bieżące utrzymanie) .

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe