Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/317/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 11 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.568 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 115.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 1a, 2 i 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 33.297.255 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 35.228.802 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.931.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.000 zł., nadwyżką w kwocie 157.547 zł. oraz kredytem długoterminowym w kwocie 810.000 zł przeznaczonym na sfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna" i "Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/317/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

4 046

85395

Pozostala działalność

0

4 046

porozumienie

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków októrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 046

852

Pomoc społeczna

0

522

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

522

własne

0970

Wpływy z różnych dochodów

522

Razem:

0

4 568

w tym: dochody majątkowe

0

0

dochody bieżące

0

4 568


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/317/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

69 346

0

60016

Drogi publiczne gminne

69 346

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

69 346

700

Gospodarka mieszkaniowa

0

7 424

70095

Pozostała działalność

0

7 424

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 424

852

Pomoc społeczna

0

522

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

522

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

443

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

68

własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

11

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

4 761

85395

Pozostała działalność

0

4 761

własne

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

269

własne

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

48

własne

4127

Składki na Fundusz Pracy

48

własne

4129

Składki na Fundusz Pracy

9

własne

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

1 723

własne

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

304

własne

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

1 224

własne

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

216

własne

4307

Zakup usług pozostałych

510

własne

4309

Zakup usług pozostałych

90

własne

4377

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

272

własne

4379

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

48

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

61 207

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

61 207

własne

3240

Stypendia dla uczniów

61 207

900

Gospod. komunalna i ochrona środowiska

45 860

45 860

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

45 860

45 860

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 860

własne

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 860

Razem:

115 206

119 774

w tym: wydatki majatkowe

115 206

45 860

bieżące

0

73 914


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/317/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/317/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/317/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Podmiot dotowany

Kwota dotacji /w zł./

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60013

6300

Województwo Podlaskie - Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie

50 000

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie

43 078

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Zwierzyniec Wielki - na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały" - dofinansowanie

494 031

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1346 B od drogi nr 1345 B - Trzyrzeczki" - dofinansowanie

50 728

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1247 B od drogi nr 673 - Szuszalewo" - dofinansowanie

37 956

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Białostocka we wsi Osmołowszczyzna polegającego na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rurę O HDPE dł. ok. 12 m. - dofinansowanie

27 000

600

60014

6300

Remont nawierzcni żwirowej na drodze nr 1230B na odcinku stacja Kamienna - przejazd kolejowy

25 107

851

85195

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce

15 618

851

85111

6220

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

120 000

921

92109

6220

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

65 000

926

92601

6300

Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej prowadzonym przez powiat

200 000

921

92116

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

304 000

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

596 000

801

80104

2510

Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Biał.

428 770

801

80104

2510

Przedszkole w Różanymstoku

61 411

754

75478

2710

Gmina Wilków - dofinansowanie usuwania skutków klęski żywiołowej

30 000

801

80110

6300

Gmina Dąbrowa - dofinansowanie remontu Gimnazjum w miejsowości Żelazna

30 000

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60002

6230

Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z drogą wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka

610 000

801

80101

2540

Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie,Kamiennej Nowej

1 044 681

801

80104

2540

Prowadzenie Punktów Przedszkolnych

40 000

851

85153

2630

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

2 500

851

85154

2630

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

33 500

851

85195

2630

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

20 000

926

92695

2630

Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

20 000

926

92695

2630

Sport kwalifikowany

185 000

Ogółem:

1 798 518

2 474 862

261 000


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/317/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 rok

1)Zwiększono wysokość dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.046 zł w związku z realizacją projektu pn. "Wymiana kulturowa: Bitwa pod Grunwaldem - historia i teraźniejszość" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013.

2)Zwiększono wysokość dochodów w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 522 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

3)Zmniejszono wysokość wydatków w Dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 69.346 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania pn. "Wykonanie nawierzchni w ul. Orzeszkowej".

4)Zwiększono wysokość wydatków na stypendia w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.207 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do wysokości 20%.

5)Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe