Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/10 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 387 467 zł w tym:

- dział 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 65 000 zł zadanie własne

- dział 756, rozdział 75616 § 0340 o kwotę 30 626 zł zadanie własne

- dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 59 118 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80195 § 6207 o kwotę 615 zł zadanie własne

- dział 852, rozdział 85212 § 0980 o kwotę 22 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę 182 672 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 27 436 zł zadanie własne

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 127 915 zł w tym:

- dział 630, rozdział 63095 § 6057 o kwotę 127 915 zł zadanie własne

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 515 382 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 7 000 zł pomoc finansowa dla j.s.t.

- dział 630, rozdział 63095 § 6050 o kwotę 38 599 zł zadanie własne

- dział 630, rozdział 63095 § 6059 o kwotę 89 316 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 4010 o kwotę 40 000 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 4110 o kwotę 2 000 zł zadanie własne

- dział 757, rozdział 75702 § 8110 o kwotę 21 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4260 o kwotę 14 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80110 § 4010 o kwotę 20 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80195 § 6057 o kwotę 615 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80195 § 6059 o kwotę 109 zł zadanie własne

- dział 852, rozdział 85202 § 4330 o kwotę 4 000 zł zadanie własne

- dział 852, rozdział 85212 § 4210 o kwotę 5 000 zł zadanie własne

- dział 852, rozdział 85212 § 4300 o kwotę 5 000 zł zadanie własne

- dział 852, rozdział 85215 § 3110 o kwotę 11 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4017 o kwotę 24 217 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4019 o kwotę 4 273 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4117 o kwotę 8 003 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4119 o kwotę 1 765 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4127 o kwotę 1 178 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4129 o kwotę 258 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4177 o kwotę 51 540 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4179 o kwotę 11 135 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4217 o kwotę 38 681 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4219 o kwotę 6 784 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4227 o kwotę 4 939 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4229 o kwotę 871 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4247 o kwotę 39 992 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4249 o kwotę 7 493 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4267 o kwotę 581 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4269 o kwotę 102 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4307 o kwotę 9 562 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1 688 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4447 o kwotę 579 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4449 o kwotę 102 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4707 o kwotę 3 400 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4709 o kwotę 600 zł zadanie własne

- dział 854, rozdział 85401 § 4010 o kwotę 2 800 zł zadanie własne

- dział 854, rozdział 85401 § 4110 o kwotę 2 200 zł zadanie własne

- dział 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

- dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 5 000 zł zadanie własne

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 38 599 371 zł, a plan wydatków 39 009 371 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 410 000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie miasta na 2010 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/ 169/ 09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 47, poz. 822) wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 3 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe