Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Poświętne

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.:Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 10.681.066 zł;

2) plan wydatków ogółem: 11.259.328 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości 578.262 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 460.000 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 118.262 zł.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe