reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Mońki uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zwanego dalej "Zespołem" oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Moniek w drodze zarządzenia.

2. Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:

1) podmiotu, którego jest przedstawicielem,

2) przewodniczącego lub innego członka Zespołu.

3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 1.

§ 4. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Moniek a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, w razie jego nieobecności zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większoscia głosów.

3. Przewodniczący Zespołu inicjuje i organizuje pracę Zespołu, w szczególności:

1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,

2) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, w zależnosci od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,

3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

4. Zespół podejmuje decyzje wiekszością głosów, w głosowaniu jawnym, przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 6. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

3. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.

4. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.

§ 7. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

2. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

3. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.

§ 8. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacja zadań określonych tą ustawą.

2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych, mają tu również zastosowanie przepisy o przetwarzaniu danych wrażliwych.

§ 9. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 125, poz. 842), która nakłada na gminy m.in. obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Utworzenie i funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego stanowi istotny element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku z powyższym wniesienie powyższej Uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama