reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 294, poz. 3792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 oraz w § 3 ust. 2 skreśla się wyrazy "na prowadzenie statutowej działalności sportowej";

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok budżetowy.";

3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z warunkami umowy oraz ustawą o finansach publicznych.";

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

" §15. 1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 1 i 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu." ;

5) § 16 otrzymuje brzmienie: "W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama