reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) Nr XVII/104/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie,

2) Nr/17/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie,

3) Nr XXI/115/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tomasz Naruszewicz


Załącznik do Uchwały Nr III/6/10
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 17 grudnia 2010 r.

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakałarzewie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką budżetową gminy utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

3/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm),

4/ innych właściwych aktów prawnych,

5/ niniejszego statutu.

§ 2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Bakałarzewo, a siedzibą miejscowość Bakałarzewo.

§ 3. Organami nadzorczymi Ośrodka są:

1) w odniesieniu do zadań zleconych gminie - Wojewoda Podlaski,

2) w odniesieniu do zadań własnych - organy samorządu gminnego.

Rozdział II

Zakres działalności

§ 4. 1. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

1) przyznawaniu przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,

2) prowadzeniu pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom

3) prowadzeniu i rozwijaniu niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych

potrzeb.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Gminy, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 5. W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 Ośrodek je wykonuje w oparciu o następujące przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (D. U. z 2008 r. nr 14 poz. 92 z późn. zm.) ;

3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) ;

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) ;

5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) ;

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ;

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) ;

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) ;

9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) ;

10) i innych ustaw.

§ 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponad to z Samorządem Wojewódzkim i

Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji

tych zadań.

3. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy

społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, z poza terenu gminy.

§ 7. Ośrodek jest realizatorem rządowego zadania należącego do właściwości gminy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych i prowadzenia postępowania odnośnie dłużników alimentacyjnych.

W tym celu tworzy się w Ośrodku komórkę organizacyjną do prowadzenia ww. zadań.

Rozdział III

Organizacja i Zarządzanie

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem

wykonuje pisemnie upoważniony przez Wójta pracownik Ośrodka.

§ 9. 1. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych Ośrodkowi środków finansowo-rzeczowych.

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych

stanowisk pracy,

2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku,

3) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności

Ośrodka,

4) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.

§ 11. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik w "Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej", który podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie

§ 13. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizacje.

§ 14. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

§ 16. 1. Ośrodek zatrudnia księgowego do prowadzenia finansowo - księgowej obsługi Ośrodka.

§ 17. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18. Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy.

§ 19. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalania.

§ 20. Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka następuje z mocy stosownej Uchwały Rady Gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama