reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Poświętne

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 127, poz. 857) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Poświętne, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej "ustawą".

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami wymienionymi w tytule uchwały.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1 w sprawie poddanej konsultacji.

3. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Poświętne.

4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

5. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Poświętne w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające w obszarze właściwości administracyjnej Gminy Poświętne rada działalności pożytku publicznego (jeżeli zostanie powołana) lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mające wpisane w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Poświętne w formie zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni;

4) komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy Urzędu Gminy Poświętne odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.

3. Na podstawie zarządzenia Wójta informację o konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poświętne, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z niżej wskazanych form:

1) spotkania;

2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu aktu prawa miejscowego

2. O wyborze sposobu przeprowadzenia konsultacji decyduje Wójt.

§ 6. 1. Konsultacje w formie spotkania z przedstawicielami rady działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, zwołuje pisemnie Wójt na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania oraz projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji.

2. Obradom konsultacji przewodniczy Wójt bądź osoba przez niego upoważniona.

3. Ustalenia podjęte podczas spotkania muszą być ujęte w sporządzonym protokole.

4. Protokół podpisuje przewodniczący konsultacji i protokolant.

5. Kopię protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni podmiotom biorącym udział w spotkaniu.

6. Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na piśmie uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

§ 7. Konsultacje w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu aktu prawa miejscowego, odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawnione podmioty opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacji drogą pocztową, na adres i w terminie wskazanym w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne.

§ 8. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 9. Po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy wyniki konsultacji wraz ze stosownym projektem uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama