reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Przytuły

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr. 157 poz.1241, z 2010 r.Nr 28 poz. 142,Nr28 poz.146,Nr106 poz.675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz.1463 z 2010 r.Nr 95,poz.613 i Nr 96,poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 (M. P. Nr 51, poz. 688) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,50 zł;

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,80 zł;

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł;

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części szwiązanych z prowadzeniem działaloności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł;

5) od 1 m2 powierzchni pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70 zł;

6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł;

8) od gruntów:

a) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł;

b) od 1 m2 powierzchni pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a) grunty zajęte pod drogi wewnętrzne w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.);

b) grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu jednostek OSP oraz jednostek organizacyjnych gminy;

c) budynki mieszkalne rolników;

d) budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki emerytów i rencistów, którzy przekazli swoje gospodarstwo rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za renty strukturalne.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc: uchwała Nr XXX/110/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2010 rok;

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr II/5/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2011 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przywodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Korytkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama