reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Starosty Zambrowskiego

z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów, Miasta Zambrów

zawarte pomiędzy:

- Starostą Zambrowskim - Stanisławem Rykaczewskim zwanym dalej Powierzającym, a

- Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża - Dariuszem Godlewskim zwanym dalej Przyjmującym.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn. z 2005r.; Dz. U. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. z 2005r.; Dz. U. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), ustala się co następuje:

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów oraz Miasta Zambrów o powierzchni ogólnej 6 787,9 ha gruntów leśnych, wynikającej z geodezyjnego wykazu gruntów leśnych i lasów według stanu na dzień 25 listopada 2010r., zgodnie ze szczegółowym wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do porozumienia.

§ 2. Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności:

1) lustrację stanu lasów oraz ocenę zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o:

a) przepisy ustawy o lasach, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) uproszczone plany urządzenia lasu, inwentaryzację stanu lasu,

c) decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasów zadań gospodarczych;

2) wydawanie właścicielom lasów poleceń w trybie decyzji administracyjnych w I instancji i następczej kontroli wykonania obowiązku wynikającego z decyzji w sprawach określonych przez:

a) art.9 ustawy o lasach, dotyczący ochrony lasów,

b) art. 14 a ust. 3 ustawy o lasach, dotyczący cechowania drewna i wydawania dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania,

c) art. 24 ustawy o lasach, dotyczący obowiązku trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania w lasach posiadających aktualne plany urządzenia lasu;

3) opiniowanie wniosków właścicieli lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa w sprawach zmiany lasu na użytek rolny;

4) opiniowanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu przed zatwierdzeniem ich przez Starostę;

5) opiniowanie w zakresie uznawania lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru;

6) występowanie w charakterze wierzyciela i wystawianie upomnień w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla właścicieli lasów niepaństwowych w przypadku nie wykonania zadań wynikających z ustawy o lasach;

7) współdziałanie ze Starostą przy realizacji zadań gospodarczych na uprawach założonych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

§ 3. Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych, związanych ze sprawami objętymi porozumieniem, Przyjmujący będzie stosował instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu, określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1074z późn. zm.).

§ 4. Strony postanawiają, że Nadleśniczy ma uprawnienia do udzielania substytucji pracownikom Nadleśnictwa Łomża do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia korespondencji dotyczącej zakresu porozumienia. W takim przypadku Przyjmujący będzie stosował własną pieczęć nagłówkową oraz pieczęć do podpisu w brzmieniu "z up. Starosty Zambrowskiego".

§ 5. Przyjmujący zapewni:

1) wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia spraw objętych porozumieniem;

2) środki techniczne umożliwiające prowadzenie spraw objętych porozumieniem;

3) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań.

§ 6. Jednostka Przyjmująca będzie składała organowi Powierzającemu cokwartalne informacje z wykonania powierzonych zadań.

§ 7. Powierzający jest uprawniony do kontroli i oceny prowadzenia przez Przyjmującego spraw objętych porozumieniem.

§ 8. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydanych przez Przyjmującego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10. 1. Koszty pełnionego nadzoru ustala się w okresie wymienionym w § 9 na 8,90 zł w skali roku na 1 ha powierzchni leśnej objętej nadzorem.

2. Przekazywanie środków finansowych będzie następowało w okresach kwartalnych po wystawieniu noty księgowej przez Przyjmujacego oraz przedłożeniu informacji, o której mowa w § 6, do dnia 20-go następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału. Nr konta: BGŻ s.a. O/Łomża 58 2030 0045 1110 0000 0019 7620.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12. Porozumienie sporządza się w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża i cztery dla Starosty Zambrowskiego.

§ 13. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2011 roku.

Załącznik do Porozumienia Nr 1
Starosty Zambrowskiego
z dnia 1 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

NADLEŚNICZY Nadleśnictwa Łomża


mgr inż. Darius Godlewski

Starosta Zambrowski


mgr inż. Stanisław Rykaczewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama