reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2 Starosty Zambrowskiego

z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Rutki

zawarte pomiędzy:

- Starostą Zambrowskim - Stanisławem Rykaczewskim zwanym dalej Powierzającym, a

- Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn - Edwardem Komendą zwanym dalej Przyjmującym.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, ust.3, ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn. z 2005r.; Dz. U. Nr 45, poz. 435 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. z 2005r.; Dz. U. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) ustala się, co następuje

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Rutki o powierzchni ogólnej 2 727,4 ha gruntów leśnych, wynikającej z geodezyjnego wykazu gruntów leśnych i lasów według stanu na dzień 25 listopada 2010r., zgodnie ze szczegółowym wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do porozumienia.

§ 2. Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności:

1) lustrację stanu lasów oraz ocenę zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o:

a) przepisy ustawy o lasach, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) uproszczone plany urządzania lasu, inwentaryzację stanu lasu,

c) decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasów zadań gospodarczych;

2) wydawanie właścicielom lasów poleceń w trybie decyzji administracyjnych w I instancji i następczej kontroli wykonania obowiązku wynikającego z decyzji w sprawach określonych przez:

a) art.9 ustawy o lasach, dotyczący ochrony lasów,

b) art. 14 a ust.3 ustawy o lasach, dotyczący cechowania drewna i wydawania dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania,

c) art. 24 ustawy o lasach, dotyczący obowiązku trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania w lasach posiadających aktualne plany urządzenia lasu;

3) opiniowanie wniosków właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w sprawach zmiany lasu na użytek rolny;

4) opiniowanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu przed zatwierdzeniem ich przez Starostę;

5) opiniowanie w zakresie uznawania lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru;

6) występowanie w charakterze wierzyciela i wystawianie upomnień w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla właścicieli lasów niepaństwowych w przypadku nie wykonania zadań wynikających z ustawy o lasach.

7) współdziałanie ze Starostą przy realizacji zadań gospodarczych na uprawach założonych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

§ 3. Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych, związanych ze sprawami objętymi porozumieniem, Przyjmujący będzie stosował instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu, określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm.).

§ 4. Strony postanawiają, że Nadleśniczy ma uprawnienia do udzielania substytucji pracownikom Nadleśnictwa Knyszyn do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia korespondencji dotyczącej zakresu porozumienia. W takim przypadku Przyjmujący będzie stosował własną pieczęć nagłówkową oraz pieczęć do podpisu w brzmieniu "z up. Starosty Zambrowskiego".

§ 5. Jednostka Przyjmująca zapewnia:

1) wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia spraw objętych porozumieniem;

2) środki techniczne umożliwiające prowadzenie spraw objętych porozumieniem;

3) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań.

§ 6. Jednostka Przyjmująca będzie składała organowi Powierzającemu cokwartalne informacje z wykonania zadań.

§ 7. Powierzający jest uprawniony do kontroli i oceny prowadzenia przez Przyjmującego spraw objętych porozumieniem.

§ 8. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydanych przez jednostkę Przyjmującą jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10. 1. Koszty pełnionego nadzoru ustala się w okresie wymienionym w § 9 na 8,90 zł w skali roku na 1 ha powierzchni leśnej objętej nadzorem.

2. Przekazywanie środków finansowych będzie następowało w okresach kwartalnych po wystawieniu noty księgowej przez Przyjmującego oraz przekazaniu informacji, o której mowa w § 6, do dnia 20-go następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału. Nr konta: BGŻ s.a. Białystok 16 2030 0045 111 0000000 73 11 00.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12. Porozumienie sporządza się w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn i cztery dla Starosty Zambrowskiego

§ 13. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Załącznik do Porozumienia Nr 2
Starosty Zambrowskiego
z dnia 1 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn


dr inż. Edward Komenda

Starosta Zambrowski


mgr inż. Stanisław Rykaczewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama