Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/14/2010 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111; z 2006r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009r. Nr 62, poz. 504) oraz w związku § 2 pkt 4 i § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 929)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/76/2000 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 4 listopada 2000r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie-Osadzie (zm: Nr XIX/88/2000 z dnia 28 grudnia 2000r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sienicki


Załącznik do Uchwały Nr II/14/2010
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 21 grudnia 2010 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie może posługiwać się skrótem wyrazowym GOK.

§ 3. Terenem działania GOK jest Gmina Czyżew.

§ 4. Siedziba GOK mieści się w Czyżewie przy ul. Mazowieckiej 34.

§ 5. Nadzór nad działalnością GOK sprawuje organizator tj. Burmistrz Czyżewa zwany dalej Burmistrzem.

Rozdział 2.
Cele, zadania i rodzaj działalności

§ 6. Do podstawowych zadań GOK należy:

1) prowadzenie własnych, stałych i cyklicznych form pracy,

2) edukacja i wychowanie przez sztukę,

3) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej na terenie gminy,

6) wypracowanie dochodów własnych wynikających z prowadzonej działalności,

7) zapewnienie oprawy artystycznej i obsługi technicznej w czasie organizowanych imprez.

§ 7. Zadania wymienione w § 6 GOK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1) zespołowego samorządowego uczestnictwa w kulturze,

2) różnorodnych form uczestnictwa w kulturze,

3) form indywidualnej aktywności kulturalnej,

4) imprez kulturalnych.

§ 8. GOK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, festiwale, wystawy, odczyty, przeglądy osiągnięć kulturalnych, konkursy, plenery, konferencje popularno-naukowe i edukacyjne,

2) prowadzić działalność artystyczną,

3) prowadzić impresariat artystyczny,

4) prowadzić ogniska artystyczne,

5) organizować imprezy artystyczne, rozrywkowe, turystyczne i sportowe,

6) organizować imprezy okolicznościowe, zlecone, rodzinne, obrzędowe, z okazji świąt państwowych, kościelnych i uroczystości lokalnych,

7) świadczyć usługi plastyczne, turystyczne oraz inne z zakresu kultury,

8) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego i innego,

9) świadczyć usługi gastronomiczne,

10) prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z potrzeb środowiska.

§ 9. Zadania wymienione w § 8 GOK realizuje na podstawie statutu, oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

Rozdział 3.
Organy zarządzające

§ 10. 1. Na czele GOK stoi dyrektor, który zarządza instytucją, reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jej działalność.

2. Na czas swojej nieobecności dyrektor wyznacza swego zastępcę informując o tym Burmistrza.

§ 11. 1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

2. Wyłonienie dyrektora następuje w drodze konkursu zarządzonego przez Burmistrza na podstawie ramowego regulaminu określonego przez ministra właściwego ds. kultury.

3. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.

§ 12. Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacji wewnętrznej GOK nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Majątek, finanse i sposoby uzyskiwania środków finansowych

§ 13. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością GOK sprawuje Burmistrz.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje dyrektor GOK.

§ 14. 1.GOK prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2.Źródłami środków finansowych są:

1) dotacje z budżetu gminy,

2) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

3) kredyty bankowe,

4) odsetki z lokat bankowych,

5) darowizny,

6) dotacje z budżetu państwa oraz z funduszy Unii Europejskiej.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy opracowany przez dyrektora.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.

§ 17. Zmiany statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe