Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/16/10 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie nadania nazw ulicom

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz.675), w związku § 2 pkt 4 i § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 929)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się z dniem 1 stycznia 2011r. nazwy następującym ulicom w mieście Czyżew:

1) dotychczasowej ulicy Kolejowej w miejscowości Czyżew-Stacja - nazwę "Kolejowa",

2) dotychczasowej ulicy Przytorowej w miejscowości Czyżew-Stacja - nazwę "Przytorowa",

3) dotychczasowej ulicy Przydworcowej w miejscowości Czyżew-Stacja - nazwę "Przydworcowa",

4) dotychczasowej ulicy Ciechanowieckiej w miejscowości Czyżew-Stacja - nazwę "Ciechanowiecka",

5) dotychczasowej ulicy Wypoczynkowej w miejscowości Czyżew-Stacja - nazwę "Jakubskiego",

6) ulicy, w skład której wchodzi ciąg dróg: odcinek drogi wojewódzkiej nr 690 od ul. Kolejowej w kierunku przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną, droga gminna nr 107978B od drogi wojewódzkiej nr 690 do drogi krajowej nr 63 oraz odcinek drogi krajowej nr 63 od wiaduktu kolejowego do granicy miasta - nazwę "Złote Jabłko",

7) ulicy stanowiącej drogę dojazdową odchodzącą od ulicy Zarębskiej, w skład której wchodzą działki ewidencyjne z dotychczasowego obrębu Czyżew Ruś Wieś o numerach: 5,54,55i 76 oraz 194 z obrębu Czyżew Osada - nazwę "Apoznańskich",

8) ulicy stanowiącej drogę dojazdową odchodzącą od ulicy Cichej, w skład której wchodzi działka ewidencyjna z dotychczasowego obrębu Czyżew Osada o numerze 6/6 - nazwę "Sikorskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sienicki


Uzasadnienie

1. Nadanie nazwy ulicy Jakubskiego ma na celu upamiętnienie osoby rotmistrza Wiktora Jakubskiego ostatniego Wójta Gminy z czasów II Rzeczypospolitej, oficera Wojska Polskiego, organizatora 10 Pułku Ułanów Litewskich w 1918r., twórcy szwadronu Przysposobienia Wojskowego Konnego "Krakusów" na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w 1933r. oraz zarządcy majątku Czyżew Siedliska.

2. Nadanie nazwy ulicy Apoznańskich ma na celu upamiętnienie rodziny Apoznańskich, dawnych właścicieli majątku Czyżew Ruś, na ziemiach których ulica ta się współcześnie znajduje.

3. Nadanie nazwy ulicy Sikorskiego ma na celu upamiętnienie osoby generała. Władysława Sikorskiego Naczelnego Wodza Wojska Polskiego i Premiera RP w czasach II Wojny Światowej - na wniosek Koła Sybiraków w Czyżewie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe