Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Płaska

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski


Załącznik do Uchwały Nr III/14/10
Rady Gminy Płaska
z dnia 22 grudnia 2010 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB KONSULTOWANIA Z RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI.

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. W konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej mogą brać udział w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Płaska.

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3, powinno określać:

1)przedmiot konsultacji;

2)termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3)formy przeprowadzenia konsultacji;

4)uzasadnienie.

§ 5. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Płaska.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1)konsultacje pisemne;

2)wysłuchanie publiczne;

3)spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

4)powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 7. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy w danej sprawie.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe