Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/138/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatch lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/138/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości § 1 pkt. 1 lit.d otrzymuje brzmienie: " d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych swiadczeń - 4,00 zł ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe