Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-65(6)/2010/436/VII/MF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228) oraz art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorstwa energetycznego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Hajnówce

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000023508,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 543-020-03-13,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009 r. nr OLB-4210-15(9)/2009/436/VII/WG i zatwierdzić zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo posiadające koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") z dnia 20 października 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/285/436/U/OT-7/98/MK z późn. zm., na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/297/436/U/OT-7/98/MK z późn. zm. oraz na obrót ciepłem nr OCC/84/436/U/OT-7/98/MK z późn. zm., ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 10 czerwca 2009 r.
nr OLB-4210-15(9)/2009/436/VII/WG z okresem jej obowiązywania do dnia 31 marca 2011 r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2010 r. (znak: DO-405/442/2010), Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła w części IV "Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat", w zakresie usunięcia z treści taryfy, wyrażonego wartościami brutto opisu wysokości cen i stawek opłat dla wszystkich grup taryfowych i jednocześnie wprowadzenie do treści taryfy następującego zapisu: "Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami."

Odnosząc sie do przedstawionego w powyższym zakresie wniosku stwierdzić należy, że zasługuje on w całości na uwzględnienie.

Usunięcie z treści taryfy opisu cen i stawek opłat wyrażonych wartościami brutto nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez odbiorców za dostarczane im ciepło, a jednocześnie zwalnia Przedsiębiorstwo z obowiązku dokonywania każdorazowej zmiany treści taryfy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów prawa odnoszących sie do stawek podatku od towarów i usług (VAT). Wprowadzony do taryfy zapis, iż: "Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami." , gwarantuje odbiorcom rozliczanie za ciepło na podstawie zatwierdzonych przez Prezesa URE cen i stawek opłat (netto) powiększonych o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż za zmianą decyzji w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła, w części IV "Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat" przemawia słuszny interes Przedsiębiorstwa. Ponadto, zmiana tej decyzji nie narusza interesów odbiorców ciepła, ponieważ dostawa ciepła oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu tej dostawy odbywać się będzie na bazie dotychczasowych cen i stawek opłat.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w przepisach art. 155 Kpa, umożliwiające zmianę decyzji, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka;

2. Wojewoda Podlaski;

3. A/a.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53).

Małgorzata Furtak - starszy inspektor

Załącznik do Decyzji Nr OLB-4210-65(6)/2010/436/VII/MF
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe